ساختار کسب و کار پلتفرمی


کاربردها و الزامات بکارگیری پلتفرم های ‌تامین‌مالی جمعی در کسب وکارهای تثبیت شده ‌خدماتی–‌ ورزشی( مورد مطالعه باشگاههای فوتبال ایران)

تامین‌مالی‌جمعی یک فراخوان عمومی اینترنتی برای تامین سرمایه از جمعیتی گسترده است که با پاداش مادی یا معنوی همراه است. این روش اغلب به عنوان جایگزین یا مکمل روشهای مرسوم تامین مالیِ استارت آپها و کارآفرینان نوپا معرفی شده است. پژوهش حاضر به بررسی‌کاربردهای تامین ‌مالی ‌جمعی درون کسب وکارهای تثبیت شده خدماتی‌- ورزشی پرداخته و الزامات استفاده از این پلتفرم‌های تخصصی را شناسایی می‌نماید. این پژوهش ازنظر جهت‌گیری، کاربردی و بر حسب شیوه گردآوری اطلاعات کیفی است و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها بهره جسته است. در این راستا با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند زنجیره ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته با 22 نفر از خبرگان در زمینه تامین ‌مالی‌جمعی و اداره باشگاههای فوتبال به‌عمل آمده و داده‌های حاصله با استفاده از کدگذاری باز و محوری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. براساس یافته‌ها؛ کسب وکارهای تثبیت شده می‌توانند از تامین‌مالی‌جمعی به عنوان یک روش مناسب برای ایده‌یابی، انجام مسئولیت اجتماعی، تامین‌مالی‌مستقیم و غیرمستقیم پروژه‌های مورد نظر سازمان استفاده نمایند. الزامات شناسایی شده برای بکارگیری تامین مالی جمعی نیز در سه محور اصلی دسته بندی گردیده اند که عبارتند از: 1- خصوصیات سازمان جمع سپار، 2- ویژگیهای فناورانه و 3- ویژگیهای محیطی که سازمان جمع سپار در آن به کسب وکار می پردازد.
کلید واژه‌ها: اعتماد، باشگاه فوتبال، تامین‌مالی‌جمعی، کسب وکار تثبت شده.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Enterprise Crowdfunding in Iranian Football Clubs: Applications & Requirements

نویسندگان [English]

 • Reza Mohammadkazemi 1
 • gholamhosein hosein nia 2
 • hamidreza habibi 3

Crowdfunding is the practice of funding a project or venture by raising money from a large number of people who each contribute a relatively small amount, typically via the Internet. Crowdfunding has been Wildly used as a new method of funding for startups and new ventures. This paper seeks to study applications and requirements of applying crowdfunding in the Enterprises. The research method is qualitative , and Thematic analysis has been used to analyse convergent interviews with 22 expert in the field of crowdfunding & football club governance. Based on the findings , application of crowdfunding in football clubs can be categorized as idea generation,funding and creation of shared value. The identified requirements for using Crowdfunding can be classified in three main areas: technological factors, organization readiness and environment that enterprise is located in.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crowdfunding
 • football clubs
 • Enterprise
 • trust

مراجع

احسانی، محمد؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ هنری، حبیب و مندعلی‌زاده، زینب(1397)."شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش"، مدیریت ورزشی، (4)9، 599-616

احمدی‌کافشانی، عبدالله؛ رضوانی، مهران؛ چیت‌سازان، هستی و محمدکاظمی، رضا(1397). "واکاوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در جذب سرمایه از فرشتگان کسب‌وکار"، توسعه کارآفرینی، (4)11، 621-940

چیت‌سازان،هستی؛ طالبی، کامبیز و محب‌علی،امیر(1396)."شناسایی و اولویت‏‌بندی رایج‌ترین روش‌های تأمین مالی خودراه‌انداز در کسب‏‌و‌کارهای نوپای حوزه IT"، توسعه کارآفرینی، (1)10، 61-79

حاجی‌غلام‌سریزدی، علی؛ رجب‌زاده قطری، علی؛ مشایخی، علینقی و حسن‌زاده ، علی(1397). " بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تأمین‌مالی‌جمعی"، رشد فناوری، سال 15، شماره57،.44-53

زهرهوندیان،کریم؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ احسانی، محمد و امیری، مجتبی(1395)."طراحی و تدوین مدل قابلیت‌های بازاریابی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران"، مدیریت ورزش، (1)7، 81-95

سلطانی، مصطفی؛ کارگر، غلامعلی؛ کشکر، سارا و غفوری، فرزاد(1396)."طراحی الگوی درآمدزایی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران"، توسعه مدیریت ورزش، (4)7، 30-21

هاشمی‌نکو، علیرضا؛ مبارکی، محمدحسن؛ رضائیان، علی و ایمانی‌پور، نرگس (1397). "اهداف، باورها و فرآیند تصمیم‌گیری فرشتگان کسب‌وکار"، توسعه کارآفرینی، (3)11، 561-580

Aitamurto, T., Leiponen, A., & Tee, R. (2011). The promise of idea crowdsourcing–benefits, contexts, limitations. Nokia Ideasproject White Paper, 1, 1-30.

Beaulieu, T., Sarker, S., & Sarker, S. (2015). A Conceptual Framework for Understanding Crowdfunding. CAIS, 37, 1.

Belleflamme, P., Omrani, N., & Peitz, M. (2015). The economics of crowdfunding platforms. Information Economics and Policy, 33, 11-28.

Block, J. H., Colombo, M. G., Cumming, D. J., & Vismara, S. (2018). New players in entrepreneurial finance and why they are there. Small Business Economics, 50(2), 239-250.

Brabham, D. C. (2009). Crowdsourcing the public participation process for planning projects. Planning Theory, 8(3), 242-262.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101

Brison, N. T., Byon, K. K., & Baker III, T. A. (2016). To tweet or not to tweet: the effects of social media endorsements on unfamiliar sport brands and athlete endorsers. Innovation, 18(3), 309-326.

Colombo, M. G., Franzoni, C., & Rossi–Lamastra, C. (2015). Internal social capital and the attraction of early contributions in crowdfunding. Entrepreneurship theory and practice, 39(1), 75-100.

Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130.

Cumming, D. J., & Johan, S. A. (2013). Venture capital and private equity contracting: An international perspective. Academic Press.

Dolles, H., & Schweizer, R. (2010). Advancing the network of value captures in the football business: The Everton Football Club case. In European Academy of Management 10th Annual Meeting, Rome, Tor Vergata University.

Eisenmann, T., Parker, G., & Van Alstyne, M. W. (2006). Strategies for two-sided markets. Harvard business review, 84(10), 92.

Fiedler, S., & Horsch, A. (2014). Crowdinvesting as a financing alternative. Magazine for SMEs and Entrepreneurship, 62(1), 98-91.

Gómez, J. M., Sandau, A., Sevimli, K., Schmitt, C., & Halberstadt, J. (2016). Proof of concept-Enterprise Crowdfunding. In CONF-IRM (p. 26).

Haas, P., Blohm, I., & Leimeister, J. M. (2014). An empirical taxonomy of crowdfunding intermediaries. Proceedings of the 35 th international conference on information systems, Auckland, New Zealand

Hossain, M., & Oparaocha, G. O. (2017). Crowdfunding: motives, definitions, typology and ethical challenges. Entrepreneurship Research Journal, 7(2).

Ingram, C., & Vaast, E. (2016). Introduction to the Crowdfunding and the Wisdom of the Crowds Minitrack. In 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) (pp. 3504-3504). IEEE.

Jovanović, T. A. N. J. A., Bansemir, B. A. S. T. I. A. N., Kirchner, M. A. R. T. I. N., & Voigt, K. I. (2017). The crowdfunding idea contest of BMW. In Proceedings of the 26th international association for management of technology conference, Vienna, Austria.

Kang, M., Gao, Y., Wang, T., & Zheng, H. (2016). Understanding the determinants of funders’ investment intentions on crowdfunding platforms: A trust-based perspective. Industrial Management & Data Systems, 116(8), 1800-1819.

McKenny, A. F., Allison, T. H., Ketchen Jr, D. J., Short, J. C., & Ireland, R. D. (2017). How should crowdfunding research evolve? A survey of the entrepreneurship theory and practice editorial board. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(2), 291-304.

Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of business venturing, 29(1), 1-16.

Motowidlo, S. J., & Van Scotter, J. R. (1994). Evidence that task performance should be distinguished from contextual performance. Journal of Applied psychology, 79(4), 475.

Muller, M., Geyer, W., Soule, T., & Wafer, J. (2014). Geographical and organizational distances in enterprise crowdfunding. In Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported cooperative work & social computing (pp. 778-789). ACM.

Nasrabadi, A. G. (2016). Equity Crowdfunding: Beyond Financial Innovation. In Crowdfunding in Europe (pp. 201-208). Springer, Cham.

Palacios, M., Martinez-Corral, A., Nisar, A., & Grijalvo, M. (2016). Crowdsourcing and organizational forms: Emerging trends and research implications. Journal of Business Research, 69(5), 1834-1839.

Paschen, J. (2017). Choose wisely: Crowdfunding through the stages of the startup life cycle. Business Horizons, 60(2), 179-188.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). The big idea: Creating shared value, rethinking capitalism. Harvard business review, 89(1/2), 62-77.

Ratten, V., & Tajeddini, K. (2019). Entrepreneurship and sport business research: synthesis and lessons: introduction to the special journal issue. International Journal of Sport Management and Marketing, 19(1/2), 1-7.

Sharma, A. (2010). Crowdsourcing Critical Success Factor Model: Strategies to harness the collective intelligence of the crowd. London School of Economics (LSE), London.

Simons, A., Kaiser, L. F., & vom Brocke, J. (2019). Enterprise Crowdfunding: Foundations, Applications, and Research Findings. Business & Information Systems Engineering, 61(1), 113-121.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS quarterly, 425-478.

Xu, B., Zheng, H., Xu, Y., & Wang, T. (2016). Configurational paths to sponsor satisfaction in crowdfunding. Journal of Business Research, 69(2), 915-927.

Zuchowski, O., Posegga, O., Schlagwein, D., & Fischbach, K. (2016). Internal crowdsourcing: conceptual framework, structured review, and research agenda. Journal of Information Technology, 31(2), 166-184.

تعاریف و مفاهیم مدل های کسب وکار

تعاریف و مفاهیم مدل های کسب وکار

با بررسی ادبیات موضوع می توان تعاریف مختلفی راپیدا کرد که هدف از یک مدل کسب وکار را به سادگی اما غیر جامع شرح می دهد. برخی ازتعاریف و مفاهیم مدل های کسب وکار که مرجع بوده و به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اند عبارت اند از:

۱. تایمرز:

یک مدل کسب و کار را به عنوان یک معماری برای محصول، خدمت و جریان اطلاعات تعریف کرد که شامل توصیفی از بازیگران متعدد کسب و کار و نقش های آنان، توصیفی از فواید بالقوه برای بازیگران متعدد ساختار کسب و کار پلتفرمی کسب وکار وتوصیفی از منابع درآمد است. بر اسا این تعریف، او با مثال، یازده مدل کسب وکار الکترونیکی را نشان داد که در دیگر مطالعات مدل های کسب وکار الکترونیکی به طور گسترده ای به آن ها ارجاع داده شده است.

۲. اپیگیت:

مدل کسب وکار بیانگر پیچیدگی های کسب وکار است و این امکان را به افراد می دهد که بتوانندساختار، روابط موجود بین عناصر ساختاری و چگونگی پاسخگویی آن ها به جهان واقعی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.

تعریف دیگری که توسط پترویک و به دنبال آن توسط آقای فولاک ارائه شده است عبارت است از اینکه:
"مدل کسب وکار بیانگر منطق سیستم کسب وکار جهت ایجاد ارزشی می باشد که ناشی از فرآیندهای فعلی می باشد".

۳.هاوکینز:

مدل کسب وکار بیانگرمحصولات یا خدماتی است که یک سازمان به بازار ارائه می دهد. به طور ویژه میتوان مدل کسب وکار را راهی جهت ساختارمند کردن درآمدها و هزینه ها دانست که منجر به ایجاد درآمد و حفظ بقاء سازمان می شود.

۴. آمیت و زات :

این دو به فعالیت های لازم در جهت بهره برداری از فرصت های تجاری اشاره دارند. آن ها مدل کسب وکار را ترکیب و هماهنگ سازی عوامل موثر در داد وستد برای بهره برداری از موقعیت های تجاری معرفی کرده اند.هماهنگ سازی ساختاری، تشریح کننده رابطه عوامل موثر در داد وستد و ترتیب آن ها میباشد.

۵.ماگرتا:

ماگرتا ساده ترین و در عین حال جامع ترین تعریف را در مورد مدل های کسب وکار ارائه داده است، او آن را به عنوان داستانی می داندکه شرح می دهد سازمان چگونه کار میکند. او حتی یک گام جلوتر رفته و بین مفهوم مدل کسب وکار و مفهوم استراتژی تمایز قائل شده است، هر چند همان طور که گفته شد بسیاری از مردم این دو واژه را به جای یکدیگر یه کار می برند.

۶. الیوت:

در تعریف الیوت، هم بر روابط تجاری و هم برجریان درآمدها و هزینه ها تاکید شده است. او مدل های کسب وکار را تعیین کننده روابط بین مشارکت کنندگان مختلف در فعالیت تجاری و نیز تعیین جریان درآمدها و هزینه های آن می داند. بر اساس نظر او تمامی مدل های کسب وکار به معادله ساده"سود=هزینه-درآمد" توجه دارند.

۷. اوستروالدر و پیگنور:

این دو فهم شان در مورد مدل های کسب وکار کاملا متفاوت از دیگران می باشد. آن ها مدل های کسب وکار را به عنوان یک حلقه گمشده بین استراتژی و فرآیندهای تجاری می دانند. آن ها به طور ویژه مدل کسب وکار را به عنوان معماری و اجرای مفهومی استراتژی کسب وکار می دانند که پایه واساس اجرای فرآِیند های تجاری و سیستم های اطلاعاتی نیز می باشد.


مفهوم مدل کسب وکار بر اساس رویکرد سیستمی

همان طور که در شکل بالا نیز نشان داده شده است منظور از این چهار سوال آن است که ماهیت مدل کسب وکار یک سازمان مشخص شود؛ بنابراین برای تعیین مدل کسب وکار تجارت الکترونیک پاسخگویی به سوالات ذیل ضروری می باشد:

 • مدل کسب وکار چه چیزی را به عنوان خروجی ارائه میدهد؟ محصول، منابع، ارزش و .
 • مدل کسب وکار چگونه کار می کند؟ فعالیت ها وفرآیندهای اصلی، قابلیت ها و شایستگی ها، محیط قانونی و تکنولوژیکی و .
 • چه کسانی و چه بخش هایی از مدل کسب وکار ذینفعمی باشند؟ ذینفعان، بخش بندی بازار و .
 • هزینه و عایدی حاصل از مدل کسب وکار چه مقدار میباشد؟ مدل درآمدی، ساختار هزینه و نحوه قیمت گذاری و .

بنابراین می توان تعریف جامع و مفهوم سازی ذیل را برای مدل های کسب وکار تجارت الکترونیک ارائه داد. این تعریف کلیه تعاریف ارائه شده توسط محققان مختلف را نیز پوشش داده است:

 • مدل کسب وکار توصیفی است از این که سازمان چه چیزی را، به چه کسانی و چگونه ارائه داده و در نهایت چه مقدار عایدی حاصل میکند.
 • کاربرد مدل کسب و کار در سازمان ها

نقش های مدل کسب وکار

مدل کسب وکار می تواند در مدیریت کسب وکارهای حوزه تجارت الکترونیک نقش های مختلفی ایفا کند که برخی کاربردهای شناخته شده آن دراین زمینه عبارت است از:

ایجاد درک مشترک

مدل های کسب وکار در درک و تسهیم منطق کسب وکار یک سازمان نقش دارند. مدل های کسب وکار به تسخیر مدل های ذهنی که به صورت انتزاعی در ذهن افراد وجود دارد، به تصویر کشدن آن و فهم، انتقال و اشتراک نظر منطق کسب وکار کمک میکنند.

تجزیه و تحلیل سازمان

مفهوم مدل کسب وکار در تحیلیل منطق کسب وکار یک شرکت نقش دارد. اندازه گیری، مشاهده و مقایسه، منطق کسب وکار یک سازمان را بهبودمی بخشد. یعنی نشان میدهد کدام حوزه های یک مدل کسب وکار نیاز به نظارت دارند وکدام بخش های منطق کسب و کار در طول زمان تغییر کرده اند.

مدیریت کسب وکار

بهبود مدیریت منطق کسب وکار سازمان به بهبودطراحی، برنامه ریزی، تغییر و پیاده سازی مدل های کسب وکار کمک میکند. ضمن اینکه با اتخاذ رویکرد مدل کسب وکار می توان به تغییرات محیطی سریع تر پاسخ داد. مفهوم مدل کسب وکار هم راستایی با استراتژی کسب وکار، سازمان دهی کسب وکار، و توسعه تکنولوژی را نیز بهبود می بخشد. به عبارت دیگر، با ایجاد نوعی پل مفهومی، همسویی این سه راآسان تر می کند.

جایگاه مدل کسب وکار در سازمان

مدل کسب وکار شامل بخش هایی همچون مزیت رقابتی، بازارهدف و موارد مشابه می باشد. در این صورت جایگاه و نقش مدل کسب وکار در سازمان و رابطه آن با سایر مفاهیم سازمانی چگونه ساختار کسب و کار پلتفرمی است؟ تفاوت استراتژی با مدل کسب وکارچیست؟ تفاوت مدل کسب وکار و فرآیند های کسب وکار چیست؟ در ادامه ابتدا تفاوت ها و تشابه های مدل کسب وکار با استراتژی و سپس تفاوت ها و شباهت های آن با فرآِیند های کسب وکار شرح دادهمیشود.

استراتژی و مدل کسب وکار

به منظور بررسی تفاوت این دو مفهوم، قبل از هرچیز نیاز است تعاریف مختلفی از استراتژی که در طی سالیان اخیر ارائه شده است معرفی گردیده و سپس تفاوت آن با مدل کسب وکار شرح داده شود.

در حوزه استراتژی دو مکتب علمی وجود دارد. از یک سو نویسندگانی همچون پیترز، واترمن و مینتزبرگ که معتقد به مکتب توصیفی می باشند استراتژی را به عنوان یک هنر مطرح کرده اند. از سوی دیگر نویسندگانی مانند پورتر،اندروز و آنسوف که به مکاتب تجویزی تعلق دارند، استراتژی را به عنوان یک عمل مطرح کرده اند.

پورتر به عنوان بزرگ ترین نظریه پرداز این حوزه تعاریف خود در فاصله سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ را تغییر داده است. برخی از تعاریف وی در فاصله این سال ها عبارتند از:

 • استراتژی، تعیین کننده آن است که چطور کلیه عناصردر یک شرکت باهم تناسب دارند.
 • استراتژی، پیوستاری است که جهت حرکت را نشان میدهد.
 • هدف از استراتژی عبارت است از دستیابی به"بازگشت سرمایه بالاتر در بلندمدت" و " ارزش اقتصادی زمانی ایجادمی شود که مشتریان تمایل به پرداخت قیمتی بالاتر از هزینه های تمام شده برای تولیدمحصول داشته باشند".
 • استراتژی عبارت است از ایجاد توازن در رقابت همان طور که ملاحظه می شود مفهوم استراتژی حتی در یک دیدگاه دارای تعاریف متفاوت و ابعاد مختلف است.

فرآیندهای کسب وکار و مدل کسب وکار

تفاوت بین مدل فرآیندی و مدل کسب وکار و درک جایگاه این دو مفهوم در یک شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجایی که کلمه مدل کسب وکار اولین بار در دهه 1970 درمجلات علوم کامپیوتر ذکر شد لذا در علوم کامپیوتری مفهوم مورد نظر از مدل کسب وکار بیشتر در مورد چگونگی و توالی فعالیتهای سازمان و گردش اطلاعاتی آن به کار برده شد.

برای توسعه سیستم های اطلاعاتی یکی از مراحل فازهای اصلی شناخت و تحلیل، مدل کردن فعالیت های کسب وکار است که به این مرحله درآن زمان مدل کردن کسب وکار می گفتند. رایج ترین اشتباه در به جای هم به کارگیری مفاهیم مدل کسب وکار و مدل فرآیندی کسب وکار به کاربرد مفهوم "مدل سازی کسب وکار" در صنایع بر می گردد که اصولا با هدف شناسایی و مدل کردن فرآیندهای موجود و جاری در یک شرکت انجام شده و از ابزارهایی همچون UML و یا SA برای این منظور استفاده می شود.

اما درمورد فرآیندهای سازمانی اگر چه ما به ارزش اهمیت می دهیم اما توالی، هماهنگی و جزئیات فعالیت های موجود در فرآیندهای سازمانی برای مدل سازی اهمیت ویژه ای دارد.

تعریف مورد نظر دراین تحقیق در مورد فرآیندهای سازمانی عبارت است از:
"مجموعه ای از فعالیت ها که یک یا چند ورودی را دریافتکرده و یک خروجی که برای مشتری ارزشمند است تولید می کند."

در فرآیندهای سازمانی واحدهای انجام دهنده کاربخش ها و نقش های درون سازمان می باشند ولی در مدل کسب وکار ما به تعاملات خودبنگاه به عنوان یک کل با دیگر بازیگران می پردازیم.

در فرآیندهای سازمانی، هدف پوشش تمام فعالیت های سازمان است، در حالی که در مدل کسب وکار، هدف پوشش و مدل کردن تمام راه های ایجاد ارزش و سود است. به طور خلاصه تفاوت های میان مدل کسب وکار و فرآیندهای کسب وکاررا می توان در جدول ذیل ملاحظه کرد.

تمایزات مدل کسب وکار و مدل فرآیند سازمانی


اگر فعالیت های مدیریتی برای ارتقا عملکرد بنگاه را به دونوع استراتژی و بهبود عملیاتی تقسیم بندی کنیم، مدل کسب وکار به دنبال شناسایی راه های متفاوت انجام کار است، در حالی که مدل فرآیندهای سازمانی به دنبال بهبود عملیاتی است.

اما علیرغم تفاوت های فوق هردو نوع مدل شباهت هایی نیز دارند؛ هر دو به دنبال شناسایی بازیگران مختلف و شناسایی چگونگی انجام کسب وکار می باشند. داده ها و ستانده های هر بازیگر مشخص می شود و فعالیت های انجام شده توسط هر بازیگر مشخص است.

با توجه به تفاوت ها و تشابهات میان مدل کسب وکار و مدل فرآیند سازمانی می توان گفت:

مدل کسب وکار را می توان انتزاعی از مدل فرآیندو زنجیره ارزش یک شرکت دانست که اجزا و عناصر غیر استراتژیک آن حذف گردیده و در دوجهت ایده های خلاقه و استراتژیک آن کسب وکار و روش ها و جنبه های ایجاد درآمد وسود پرورانده شده است.

به طور خلاصه جایگاه مدل کسب وکار در سازمان درمثلث منطق تجاری و جایی بین راهبردهای کلان کسب وکار و فرآیندهای جاری سازمان تعریف شده است.

پتروویچ، کیتل و تکستن:
مدل کسب وکار توصیف یک سیستم اجتماعی پیچیده با تمام بازیگران، روابط و فرآیندهایش نیست. بلکه توصیفی از منطق یک سیستم تجاری برای خلق ارزشی معین است. از این رو مدل کسب وکار از استراتژی سازمان نشات گرفته و به عنوان الگویی برای طراحی فرآیندهای تجاری استفاده می شود.

جایگاه مدل کسب وکار در سازمان

جمع بندی

با وجود تمامی تعاریف ذکر شده تا به امروز، هیچ تعریف واحدی با پذیرش جهانی برای مدل کسب وکار ارائه نشده است. از دیدگاه صاحبنظران مختلف، مدل کسب وکار در برگیرنده تعاریف و کارکردهای متعدد و متفاوتی است. با این وجود می توان بیان نمود که به طور کلی مدل کسب وکار بر اساس دیدگاه سیستمی،در روند داده های سازمان (منابع وایده های سازمان) را مطابق شکل ذیل به خروجی (ارزش های اقتصادی) تبدیل می کند.


نقش مدل کسب وکار در سازمان بر اساس دیدگاه سیستمی

مدل کسب وکار نشان میدهد که یک شرکت چگونه باتعیین کردن جایگاه در زنجیره ارزش کسب درآمد می کند که شامل موضوعات مختلفی درباره کسب وکار می باشد. مدل کسب وکار ترجمه راهبردهای شرکت بر روی طرح و نقشه منطق شرکت برای کسب درآمد است. به عبارتی راهبرد، مدل کسب وکار و فرآیندهای کسب وکار به موضوع مشابهی در یک شرکت اما در سطوح مختلف اشاره دارند.

این مقاله بخشی از کتاب " پیاده سازی مدلهای کسب وکار تجارت الکترونیک- یک رویکرد جامع و سیستمی " بود. جهت سفارش کتاب و مطالعه دقیق تر و کامل تر این مبحث به لینک زیر مراجعه کنید.

پلتفرم های چند وجهی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 9 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله پلتفرم های چند وجهی

چکیده مقاله :

امروزه سازمان ها و شرکت ها بخوبی می دانند که بهره گیری از مزیت های رقابتی مختلف یک مدل کسب و کار جدید می تواند باعث پرش و جهش قابل توجهی در رقابت های اقتصادی باشد. پلتفرم چند وجهی در مدل های کسب و کار، یکی از اصطلاحاتی است که برای مدیران اجرایی بطور فزاینده ای محبوب شده است و بسیاری از شرکت ها ادعا می کنند که دارای نوعی از پلتفرم در کسب و کار خود می باشند. مفهوم پلتفرم های چند وجهی که دو چند گروه از مشتریان را گرد هم می آورد ابتدا با نام بازارهای دو وجهی شکل گرفته بود و بیشتر در صنایع دیجیتال استفاده می گردید. پلتفرم های چند وجهی معمولا در محیط های اکوسیستم کسب و کار وجود دارند و با توجه به اثر شبکه ای بسیار قوی، برای وجوه خود چندین مزیت و ارزش عمده از جمله کاهش هزینه های جستجو، کاهش هزینه های معاملات مشترک و افزایش قدرت چانه زنی را بدنبال خواهد داشت. بسیار مهم است که سازمان ها نحوه انطباق و چگونگی پیاده سازی این مدل ازکسب و کار را در ساختارهای واقعی خود تشخیص دهند و با آنها به تجارت بپردازند تا به ارزش واقعی در مبادلات دست یابند. در این مقاله به تاریخچه، گونه شناسی، کاربردها و مزیت های پلتفرم های چند وجهی در سیستم های کسب و کار پرداخته شده است

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا ICMM03_195 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده ساختار کسب و کار پلتفرمی قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

محمدی، جواد،1394،پلتفرم های چند وجهی،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها،شیراز،https://civilica.com/doc/507789


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1394، محمدی، جواد؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1394، محمدی؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • Ma nagement Challenges and Solutiorns Shiraz, Iran / 2016 شیراز .
 • _ C. Y. Baldwin and J. Woodard, ""The Architecture of .
 • J. v. Angeren, "Exploring Platform Ecosystems: A Comparison of Complementor .
 • Information and Computing Sciences; thesis , 2013. .
 • Osterwalder, Alexander _ Pigneur, Yves, Business Model Generation: A Handbook .
 • C. Porch, G. Timbrell and M. Rosemann, "Platforms: A Systematic .
 • A. Gawer, "TOWARDS A GENERAI THEORY OF TECHNOLO GICAL PLATFORMS .
 • S. Fallah Tafti, A. Kordnaeij, S. H. Khodadad Hoseini and .
 • X. Zhu and J. Zhang, "Study on Niches of Enterprises .
 • A. Tiwana, "The Rise of Platform Ecosystems, " in Platform .
 • M. Rysman _ "The Economics ofTwo-Sided Markets, " Journal of .
 • Osterwalder, Alexander _ Pigneur, Yves, Business Model Generation: A Handbook .
 • Hagiu, Andrei; Wright, Julian, "Multi-sided platforms, " Ihternationatl Journal of .
 • T. Eisenmann, G. Parker and M Van Alstyne , "Strategies .
 • G. Parker and M Van Alstyne, "Platform Strategy & Open .
 • E. Zambrano, "what is a platform?, " 2015. [Online]. Available: .
 • Osterwalder, Alexander ; Pigneur, Yves, Business Model Generation: A Handbook .
 • A. HAGIU, "MULTI -SIDED PLATF ORMS _ FROM M I .
 • Hagiu, Andrei _ "Strategic Decisions for Multisided Platforms, " MIT .
 • A. Moazed, "What is a Platform?, " 2014. [Online]. Available: .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

حضور مرکز آموزش بازرگانی در نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، معاون کسب و کار، تجارت و خدمات وزارت صمت از برگزاری نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران از یکم تا چهارم شهریور در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران خبر داد که در آن شرکت های متعددی که ارائه دهنده خدمات کسب و کار هستند با سامانه های خود حضور خواهند داشت.

رونمایی از پلتفرم یا بازار خدمات کسب و کار، همچنین مدیریت زنجیره تامین، ارائه خدمات حقوقی کاریابی و روانشناسی کسب و کار، از جمله خدماتی هستند که توسط شرکت‌های کسب و کار خصوصی راه اندازی شده و در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می‌گیرند.

مرکز آموزش بازرگانی به همراه موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و شرکت چاپ و نشر بازرگانی در این نمایشگاه حضور دارند و به ارائه خدمات مرتبط با کسب و کار می پردازند.

علاقمندان به حضور در این نمایشگاه می توانند از غرفه مرکز آموزش بازرگانی و شرکت های تابعه وزارت صمت بازدید و از تخفیف های در نظر گرفته شده برای ثبت نام دوره ها در روزهای نمایشگاه استفاده بهینه داشته باشند.

تغییر ساختار کسب‌ و کار با اقتصاد مشارکتی

اقتصاد مشارکتی یک اکوسیستم اجتماعی - اقتصادی است که در آن منابع فیزیکی و فکری به اشتراک گذاشته می‌شوند.

اقتصاد مشارکتی

به گزارش ایبِنا، اقتصاد مشارکتی یا sharing economy یک مدل اقتصادی است که در آن افراد یا سازمان‌ها، منابع خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. در واقع ایده اصلی، باز کردن فضا برای به اشتراک‌گذاری دارایی‌های استفاده نشده یا کم استفاده شده (ظرفیت خالی) برای مزایای پولی یا غیر پولی است.

اقتصاد مشارکتی مفهوم جدیدی نیست و در طول تاریخ وجود داشته است. مردم هزاران سال استفاده از دارایی را به اشتراک گذاشته‌اند. از مدل‌های سنتی اقتصاد مشارکتی می‌توان از استفاده مشترک از قنات به دلیل کمبود آب و تقاضای بالا نام برد. همچنین کتابخانه مثال دیگری از اقتصاد مشارکتی سنتی است. این مدل بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که اولا ارزش یک منبع بسیار بالا باشد، ثانیا بدلیل کمبود منبع، تقاضا بسیار بالا باشد و ثالثا استفاده از دارایی در تمام زمان‌ها امکان‌پذیر نباشد.

اقتصاد مشارکتی در طی سال‌های اخیر به شدت رشد داشته است و بستر اینترنت و گسترش روزافزون استفاده از گوشی‌های هوشمند باعث شده است مدل‌های جدیدی از اقتصاد مشارکتی تعریف شود و عرضه و تقاضا در بازار مجازی صورت پذیرد.

با رشد روزافزون تکنولوژی، اقتصاد مشارکتی ساختار کسب و کارها را تغییر داده و پیش‌بینی می‌شود در آینده باعث حذف بسیاری از کسب و کارهای سنتی شود. این اتفاقات بدلیل آن است که اینترنت باعث شده است مردم از دارایی‌های بلا استفاده خود کسب درآمد کنند، بدون آنکه هزینه چندانی برای مبادله‌هایشان بپردازند.

محبوبترین و معروفترین مدل اقتصاد مشارکتی مدل پلتفرمی است. مدل‌های پلتفرمی سودآورتر از مدل‌های غیر پلتفرمی بوده و از لحاظ تنوع به شدت در حال رشد است. Airbnb یک نمونه موفق از مدل پلتفرمی اقتصاد مشارکتی است که از طریق آن افراد، خانه و یا اتاق‌های اضافی خود را اجاره می‌دهند.

این شرکت در سال ۲۰۰۸ تاسیس شد و در حال حاضر ارزشی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار و تعداد ۲۴۰۰ کارمند دارد. این سایت توانست در طول چهار سال ۶۰۰ هزار اتاق را به زیرساخت خود اضافه کند؛ در حالی که این تعداد برای هتل‌های زنجیره‌ای هیلتون ۹۳ سال طول کشید! در این مدل لزوما مالکیت محصول انتقال پیدا نمی‌کند. بطور کلی در اقتصاد مشارکتی، مالکیت پیش شرط خلق ارزش نیست و با دسترسی به منبع، بدون مالکیت هم می‌توان خلق ارزش کرد.

نمونه های دیگری از پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتالی عبارتند از:

* پلتفرم های همکاری مشترک: شرکت‌هایی که فضاهای کاری باز برای افراد، کارآفرینان و کارکنان کار در خانه را فراهم می‌کنند.

* پلتفرم‌های وام دهی نفر به نفر: شرکت‌هایی که بستر وام دهی نفر به نفر را با نرخ ارزان‌تر از بانک‌ها و موسسات مالی فراهم می‌کنند؛ مانند: لندینگ کلاب.

* پلتفرم‌های خرید و فروش بی واسطه: سایت‌هایی که فروش اجناس بدون کاربرد را بدون واسطه برای افراد فراهم می‌کنند؛ مانند: ebay و یا سایت دیوار.

اجزای اقتصاد مشارکتی عبارت است از مردم، تولید، ارزش و سیستم‌های تبادل، توزیع، کره زمین، ارتباطات، فرهنگ و آینده؛ که از میان این مولفه‌ها، مردم، هسته مرکزی اقتصاد مشارکتی هستند و همزمان می‌توانند تامین کننده و توزیع کننده محصول یا خدمت باشند.

اقتصاد مشارکتی در حال تکامل است و بخصوص اقتصاد پلتفرمی در آغاز راه و در حال تسخیر اقتصاد است. پیش‌بینی می‌شود پلتفرم‌های اشتراکی از درآمد ۶.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶، به درآمد ۲۰.۴ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۰ برسند.

در پایان می‌توان گفت اقتصاد مشارکتی یک اکوسیستم اجتماعی-اقتصادی است که در آن منابع فیزیکی و فکری به اشتراک گذاشته می‌شوند. در واقع اقتصاد مشارکتی یک طرز تفکر به منابع اقتصادی است که منجر به بهره‌وری اقتصادی گردیده و منافع زیادی برای مشتریان، کارآفرینان و محیط زیست دارد. در صنعت بانکداری نیز، ایجاد پلتفرم‌ها مهمترین روند سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شوند. در قالب این پلتفرم‌ها، کاربران، همتایان و عرضه‌کنندگان، در همکاری با هم، اکوسیستمی را برای خلق ارزش ایجاد می‌کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.