نمودارها در بورس


نمودارهای تعدیل شده بازار بورس ایران را در در چارت فراز ببینید!

تمامی سرمایه گذاران برای گرفتن تصمیم درست نیازمند تحلیل بازار هستند، یکی از این روش‌ها استفاده از نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده است. نمودار‌ تعدیل شده ‌در اصل نموداری است که گپ ها و شکاف قیمتی حاصل از دو عامل افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی از روی نمودار حذف شده است. این دو رویداد مالی سبب تغییر قیمت سهام شرکت در بازار سرمایه می شود.

ولی نمودار تعدیل نشده، فقط یک نمودار قیمتی است که رفتار قیمتی سهم را نشان خواهد داد. این نوع نمودار علاوه بر عوامل قیمتی، عوامل بنیادی را نیز در دل خود دارد. همچنین شکاف و گپ‌های قیمتی تشکیل شده به‌ دلیل فعالیت خود شرکت می باشد و عرضه و تقاضا در تغییرات قیمت سهم تاثیری نداشته است.

در اسفندماه سال گذشته، نمادهای سهام و بازار بورس ایران به لیست نمادهای چارت فراز اضافه شد و هم اکنون نمودارهای تعدیل شده در تمامی تایم فریم نمودارها در بورس ها نیز در دسترس قرار گرفته است و شما می توانید نمودارهای بورسی را با 2 نوع تعدیل در چارت فراز مشاهده نمایید. این دو نوع تعدیل عبارتند از:

  • تعدیل با افزایش سرمایه
  • تعدیل با افزایش سرمایه و سود نقدی

مثال: نمودار تعدیل شده نماد فولاد در تایم فریم هفتگی

مثال: نمودار تعدیل نشده نماد فولاد در تایم فریم هفتگی

همچنین در تاریخ هایی که تعدیل نمودارها در بورس صورت گرفته است؛ یک علامت دایره ای در دو رنگ مختلف بر روی نمودار ایجاد شده است که دایره قرمز رنگ “زمان و میزان افزایش سرمایه” و دایره زرد رنگ “زمان و میزان تقسیم سود نقدی” را نشان می دهد.

برای اینکه نمودار تعدیل شده یک سهام بورسی را مشاهده نمایید، کافیست از قسمت بالای نمودار یکی از گزینه های “تعدیل با افزایش سرمایه” و یا “تعدیل با افزایش سرمایه و سود نقدی” را انتخاب نمایید.

*** لازم به ذکر است در حال حاضر طی 7 مرحله، 704 نماد بورسی تعدیل شده است و نمودار تعدیل شده سایر نمادهای بورسی نیز به زودی اضافه خواهد شد.

لیست نمادهای بورسی تعدیل شده در چارت فراز (مرحله اول: 23 مرداد 1401):

آپ، خودرو، فملی، برکت، ورنا، فولاد، خساپا، وبملت، شپنا، وتجارت، نوری، ورازی، خبهمن، غگیلا، خودکفا، حسینا، شبندر، خگستر، غنوش، بوعلی، ثنوسا، خپارس، پارس، وخارزم، انرژی3، لپارس، کالا، های وب، وسپهر، شصدف، فسا، فرآور، سبزوا، اپال، لپیام، ثنام، حپارسا، وبصادر، بکاب، ذوب، شفن، حکشتی، شبریز، ونوین، ومعادن، پترول،كدما، وساپا، ثفارس، غگل، شاراک، تاپیکو، وبانک، ثشاهد، فخوز، فارس، فمراد، فاراک، شپدیس، قثابت، تجلی، وآذر، کلر، فاسمین، پارسان، کاما، غدام، خصدرا، وسپه، وپست، غدشت، خزامیا، وتوسم، وتوصا، دجابر، قنقش، سمازن، وبشهر، دکیمی، رمپنا، سشمال، وایران، شستان، شاروم، سکرما، داسوه، تنوین، شفا، غدیس، شوینده، کیا، تکنو، ساربیل، شبهرن، دی، خدیزل، ختوقا، چکاپا، شسپا، وساخت، شتران، کسرا، زپارس، حتاید، فلوله، وغدیر

لیست نمادهای بورسی تعدیل شده در چارت فراز (مرحله دوم: 29 مرداد 1401):

فاذر،سیمرغ، حفاری، ولساپا،کماسه، خچرخش، خمحرکه، کرماشا، سفارس، فسرب، غزر، فسازان، غپینو، ستران، حپترو، پتایر، فپنتا، شفارس، کروی، وپاسار، وملی، مداران، کچاد، تپمپی، سهرمز، سکرد، فباهنر، ثاخت، کنور، کهمدا، کرازی، شستا، ثمسکن، دلر، سخاش، سفانو، ساراب، فخاس، خپویش، زمگسا، دسبحان، ثشرق، غمهرا، وپخش، پکویر، خمحور، خاهن، دزهراوی، کطبس، فسپا، پارسیان، مرقام، فنوال، دانا، کگل، وپترو، تاصیکو، شیران، مبین، غبشهر، اخابر، ولغدر، غاذر، قلرست، بموتو، خوساز، غسالم، دیران، کبافق، سشرق، رکیش، خکار، ونیرو، وسینا، غکورش، غمارگ، همراه، زکوثر، وصنعت، حفارس، سصفها، خرینگ، ونیکی، خزر، ونفت، ثاباد، خنصیر، وسکاب، قصفها، تکشا، کسرام ، خاذین، فجر، تایرا، جم، قنیشا، چدن، کفپارس، شپاکسا، خلنت، تکمبا، خموتور

لیست نمادهای بورسی تعدیل شده در چارت فراز (مرحله سوم: 1 شهریور 1401):

غچین، وخاور، سپاها، سیتا، شلعاب، کاوه، کحافظ، خریخت، ثبهساز، فروس، کویر، جم پیلن، شکلر، خشرق ، دعبید، کساوه، وبوعلی، قزوین، آبادا، کلوند، نمرینو، واعتبار، وبیمه، لابسا، بکام، شسینا، فجام، بشهاب، کساپا، بالبر، میدکو، لسرما، رانفور، قشکر، سفار، پدرخش، پسهند، دروز، وصنا، شخارک، وصندوق، خفنر، سصوفی، سنیر، دلقما، کاذر، فایرا، وتوکا، تفیرو، فاهواز، شگل، سمایه، اپرداز، اوان، سپ ، رتاپ، پرداخت ، سیستم، توسن، تاپکیش ، سپیدار، رافزا، مفاخر، افرا، کرمان، ثغرب، ثتران، ثالوند، ثامان، ثرود، ثباغ، ثپردیس، آ س پ، لوتوس، بپاس، امید، امین، البرز، کوثر، بساما، ملت، اتکام، ودی، ما، ومعلم، سمگا، بنو، وتعاون، بخاور، میهن، حخزر، حآفرین، توریل، حریل، حسیر، حآسا، حتوکا، ولصنم، ولکار، ولبهمن

لیست نمادهای بورسی تعدیل شده در چارت فراز (مرحله چهارم: 5 شهریور 1401):

ولملت، وپارس، ولشرق، وملل، وآوا، صبا، ومهان، واتی، ومدیر، سرچشمه، وگستر، وکبهمن، گوهران، وسبحان، وپویا، مدیریت، وهامون، پردیس، اعتلا، سدبیر، گکوثر، کفرا، کتوکا، کپشیر، کمرجان، سغدیر، سیدکو، ساوه، ساروم، سخوز، سدشت، ساروج، سهگمت، سبجنو، سخزر، سقاین، سغرب، سیلام، کسعدی، کترام، کپارس، سدور، سبهان، افق، قاسم، بالاس، پاکشو، آریا، شیراز، زاگرس، شگویا، شبصیر، خراسان، شغدیر، شجم، شاملا، شکام، شکربن، شدوص، ساینا، سایرا، والبر، پخش، دسبحا، دالبر، دتولید، دتوزیع، دارو، هجرت، درازک، دپارس، دفرا، دتماد، دابور، دسینا، دفارا، کاسپین، دکپسول، ددام، دشیمی، دامین، دسانکو، نمودارها در بورس دقاضی، درهآور، ریشمک، کی بی سی، دکوثر، دبالک، داوه، غصینو، بهپاک، غبهنوش، غبهار، تبرک، غشصفا، غشهد، غویتا، غشاذر، غشهداب، غمینو، غالبر، غپونه

لیست نمادهای بورسی تعدیل شده در چارت فراز (مرحله پنجم: 9 شهریور 1401):

غپاک، غفارس، غگلپا، غشان، غپآذر، غگلستا، غگرجی، وهور، دماوند، بگیلان ، بمپنا، بجهرم، بپیوند، بزاگرس، بکهنوج، وامید، وامیر، قپیرا، قهکمت، قمرو، قشهد، قشیر، ختور، ختراک، چخزر، خفولا، خکمک، بسویچ، بنیرو، وتوشه، لخزر، فاما، فلامی، زماهان، کگاز، فزر، وثوق، وجامی، ثنور، حگردش، پشاهن، گدنا، کمنگنز، قجام، رنیک، فتوسا، فگستر، قچار، لطیف، کیمیا ، قشرین ، نیرو، وشهر، پلاست، ثنظام، کیسون، شپارس، شپاس، ومهر، توسعه، خعمرا، وبرق، خفناور، ممسنی، رفاه، کخاک، کازرو، دهدشت، وآفری، خلیبل، وقوام، خبازرس، بهیر، قیستو، بدکو، آینده، وآیند، زملارد، شساخت، شنفت، ثقزوی، مادیرا، سکارون، ثعمرا، خاور، بمیلا، شفارا، وبهمن، ثامید، شصفها، فالوم، وزمین، سجام، زفکا، وسخوز، فبستم، سفارود، وحافظ، زکشت، ثاصفا، وگردش، وایرا، آبین، زگلدشت

لیست نمادهای بورسی تعدیل شده در چارت فراز (مرحله ششم: 13 شهریور 1401):

وسخراج، وشمال، کابگن، قاروم، نبروج، ویسا، وسصفا، وحکمت، ولراز، فولای، وآتوس، واحیا، فسدید، غنیلی، تپولا، فافق، کپرور، نتوس، وسالت، پکرمان، جوین، بایکا، چافست، وسنا، سباقر، زدشت، کهرام، شلیا، زشگزا، زشریف، وفتخار، باران، داراب، سپرمی، شمواد، شپلی، ثزاگرس، پلوله، خکرمان، تیپیکو، فروی، حرهشا، ثجوان، کگهر، شتهران، نمودارها در بورس ولقمان، شراز، ولتجار، سفاسی، وساغربی، ومشان، فماک، قتربت، وسزنجان، سنوین، خبنیان، وسکرد، سامان، شتوکا، آرمان، اتکای، کیمیاتک، شرنگی، وثخوز، فولاژ، وسدید، تلیسه، کورز، غناب، تماوند، کشرق، کصدف، چنوپا، وآرین، ثاژن، وسرمد، دحاوی، فزرین، شرانل، وسرضوی، گکیش، غشوکو، فجهان، کایتا، لکما، بفجر، وسخراش، تابا، وکار، ولپارس، فبیرا، کفرآور، جهرم، تکنار، لازما، معیار، چکارن، حشکوه، مارون، واحصا، وارس

لیست نمادهای بورسی تعدیل شده در چارت فراز (مرحله هفتم: 20 نمودارها در بورس شهریور 1401):

کمینا، بتک، زبینا، تپکو، فن آوا، وسقم، وسگیلا، سخواف، کباده، لخانه، فنورد، شلرد، شکبیر، وسین، وکادو، حاریا، غگز، پلاسک، سمتاز، شکف، فرابورس، ارفع، فنفت، وسکرشا، گنگین، شسم، گپارس، شاوان، بورس، فلات، وهنر، سلار، دشیری، کقزوی، پاسا، حبندر، فنرژی، ساذری، وسکرمان، چفیبر، فجوش، نطرین، ثعتما، خکاوه، شزنگ، وساشرقی، فافزا، تشتاد، شتولی، ودانا، فوکا، ولانا، زنگان، پارتا، فکمند، گشان، هرمز، زقیام، وسفارس، شپترو، وانصار، چکاوه، وساربیل، وسیلام، وسبوشهر، وسیستا، وسکهبو، وسگلستا، وسلرستا، وسمازن، وسمرکز، وسهرمز، وسهمدا، وسیزد، حکمت، وکوثر، وآداک، وامین، زنجان، پیزد، تپسی، سپید، رتکو، آکنتور، ددانا، تفارس، استقلال، پرسپولیس

نمودارهای تطبیقی
انطباق مولفه های مختلف در تحلیل یک سهم در بورس

در این مقاله سعی بر این است تا نمودارهای تطبیقی را در مورد سهم فملی درنظر گرفته و اثر این تطبیق را در تحلیل بنیادی این سهم بررسی نماییم .
این تحلیل به شما کمک خواهد کرد تا انطباق نمودارهای تطبیقی مختلف در مقایسه با نمودار قیمت سهم را بررسی نمایید و در نتیجه این تحلیل دید نسبتا مناسبی برای تصمیم گیری درباره آینده قیمت سهم خواهد بود .

به وسیله این نوع از تحلیل متوجه خواهید شد که مثلا در هنگام حرکت نمودار P/E، قیمت سهم چه واکنشی نشان داده است و یا میزان سودآوری شرکت موردنظر چه تاثیری بر نمودار قیمت سهم آن شرکت داشته است .

نمودارهای تطبیقی در نرم افزار دایره طلایی سهام در دسترس شماست، ضمن اینکه سایر بخشهای تحلیلی این نرم افزار نیز در انجام سایر بخش های تحلیلی به کمک شما خواهد آمد .

بخش نمودارهای تطبیقی در نرم افزار دایره طلایی سهام

درنرم افزار دایره طلایی سهام، این امکان منحصر بفرد برای شما بوجود آمده است که نمودارهای مختلف تحلیلی سهم خود را مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنید . برای دستیابی به این بخش نرم افزار پس از انتخاب سهم موردنظر،وارد بخش نمودارهای تطبیقی که درتصویر بالا مشخص شده است می شوید .

تطبیق روند سودآوری با قیمت سهم

در این بخش از نرم افزار ابتدا بصورت پیش فرض نمودارهای (قیمت تعدیل شده سهم) و نمودار (سودآوری (TTM)) به شما نمایش داده می شود . میزان تطبیق این دو نمودار باعث می شود میزان تاثیر تغییرات سود شرکت بر روی قیمت سهم را بخوبی دریابید و ببینید هنگامی که شرکت گزارش دوره ای خود را با سود یا زیان منتشر می کند، چه تغییری بر روی قیمت این سهم رخ می دهد . این نکته را در نظر داشته باشید که دو نمودار گفته شده در طولانی مدت باید در مورد انطباق آن ها تصمیم گیری کرد و البته باید توجه داشته باشید، نقطه پایانی این دو نمودارهیچگاه بر یکدیگر منطبق نیست . می توانید بگویید چرا اینگونه است ؟

انتخاب سایر نمودارهای تطبیقی

شما می توانید از طریق منوی سمت راست و با فعال و یا غیر فعال کردن هریک از نمودارها به دلخواه خود، میزان انطباق نمودار های ظاهر شده در تصویر نهایی را بررسی و تحلیل نمودارها در بورس نمایید . مثلا می توانید نمودار تغییرات قیمت سهم مورد نظر خود را با نمودار P/E آن نماد بررسی و در تصمیم گیری های خود در تحلیل بنیادی درنظر بگیرید .

کاربردی ترین نمودارهای تطبیقی

یکی از نکاتی که در تحلیل بنیادی باید توجه ویژه ای به آن داشته باشید این است که هنگامی اقدام به خرید سهمی کنید که نمودار شاخص کل، نمودار شاخص صنعت و نمودار قیمت سهم صعودی باشد .
رعایت این نکته نیز حائز اهمیت است که نمودار قیمتی یک سهم خاص با نمودار صنعت و یا نمودار شاخص کل چگونه ارتباطی باهم دارند . همواره این نکته را در نظر بگیرید که هنگامی که سهمی در حال رشد قیمتی است نمودار شاخص کل و نمودار شاخص صنعت آن سهم چقدر با این رشد قیمتی هم سو و هم جهت هستند و یا چه واکنشی به این رشد قیمتی نشان می دهند .

تمامی این نکات را می توانید در بخش نمودارهای تطبیقی نرم افزار دایره طلایی سهام مشاهده، بررسی و تحلیل نموده و دید باز و بهتری نسبت به سهم مورد بررسی خود داشته باشید .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

نمودارهای تطبیقی
انطباق مولفه های مختلف در تحلیل یک سهم در بورس

در این مقاله سعی بر این است تا نمودارهای تطبیقی را در مورد سهم فملی درنظر گرفته و اثر این تطبیق را در تحلیل بنیادی این سهم بررسی نماییم .
این تحلیل به شما کمک خواهد کرد تا انطباق نمودارهای تطبیقی مختلف در مقایسه با نمودار قیمت سهم را بررسی نمایید و در نتیجه این تحلیل دید نسبتا مناسبی برای تصمیم گیری درباره آینده قیمت سهم خواهد بود .

به وسیله این نوع از تحلیل متوجه خواهید شد که مثلا در هنگام حرکت نمودار P/E، قیمت سهم چه واکنشی نشان داده است و یا میزان سودآوری شرکت موردنظر چه تاثیری بر نمودار قیمت سهم آن شرکت داشته است .

نمودارهای تطبیقی در نرم افزار دایره طلایی سهام در دسترس شماست، ضمن اینکه سایر بخشهای تحلیلی این نرم افزار نیز در انجام سایر بخش های تحلیلی به کمک شما خواهد آمد .

بخش نمودارهای تطبیقی در نرم افزار دایره طلایی سهام

درنرم افزار دایره طلایی سهام، این امکان منحصر بفرد برای شما بوجود آمده است که نمودارهای مختلف تحلیلی سهم خود را مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنید . برای دستیابی به این بخش نرم افزار پس از انتخاب سهم موردنظر،وارد بخش نمودارهای تطبیقی که درتصویر بالا مشخص شده است می شوید .

تطبیق روند سودآوری با قیمت سهم

در این بخش از نرم افزار ابتدا بصورت پیش فرض نمودارهای (قیمت تعدیل شده سهم) و نمودار (سودآوری (TTM)) به شما نمایش داده می شود . میزان تطبیق این دو نمودار باعث می شود میزان تاثیر تغییرات سود شرکت بر روی قیمت سهم را بخوبی دریابید و ببینید هنگامی که شرکت گزارش دوره ای خود را با سود یا زیان منتشر می کند، چه تغییری بر روی قیمت این سهم رخ می دهد . این نکته را در نظر داشته باشید که دو نمودار گفته شده در طولانی مدت باید در مورد انطباق آن ها تصمیم گیری کرد و البته باید توجه داشته باشید، نقطه پایانی این دو نمودارهیچگاه بر یکدیگر منطبق نیست . می توانید بگویید چرا اینگونه است ؟

انتخاب سایر نمودارهای تطبیقی

شما می توانید از طریق منوی سمت راست و با فعال و یا غیر فعال کردن هریک از نمودارها به دلخواه خود، میزان انطباق نمودار های ظاهر شده در تصویر نهایی را بررسی و تحلیل نمایید . مثلا می توانید نمودار تغییرات قیمت سهم مورد نظر خود را با نمودار P/E آن نماد بررسی و در تصمیم گیری های خود در تحلیل بنیادی درنظر بگیرید .

کاربردی ترین نمودارهای تطبیقی

یکی از نکاتی که در تحلیل بنیادی باید توجه ویژه ای به آن داشته باشید این است که هنگامی اقدام به خرید سهمی کنید که نمودار شاخص کل، نمودار شاخص صنعت و نمودار قیمت سهم صعودی باشد .
رعایت این نکته نیز حائز اهمیت است که نمودار قیمتی یک سهم خاص با نمودار صنعت و یا نمودار شاخص کل چگونه ارتباطی باهم دارند . همواره این نکته را در نظر بگیرید که هنگامی که سهمی در حال رشد قیمتی است نمودار شاخص کل و نمودار شاخص صنعت آن سهم چقدر با این رشد قیمتی هم سو و هم جهت هستند و یا چه واکنشی به این رشد قیمتی نشان می دهند .

تمامی این نکات را می توانید در بخش نمودارهای تطبیقی نرم افزار دایره طلایی سهام مشاهده، بررسی و تحلیل نموده و دید باز و بهتری نسبت به سهم مورد بررسی خود داشته باشید .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی بورس وظیفه شناسایی و معرفی سهام بنیادی را به عهده دارد .

این نرم افزار تنها با چند کلیک بهترین سهام بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا در معاملات خود در بازار بورس آنها را بکارگیرید.

با استفاده از این نرم افزار تحلیل بنیادی که همواره به تحلیل پیچیده و رمان بر معروف بوده است، به عملی آسان و شیرین و سریع تبدیل خواهد شد

نمودار خطی در بورس چیست؟ و کاربرد در تحلیل تکنیکال

دانش سرمایه

در بازار بورس برای اینکه بتوان وضعیت تغییرات قیمت ها را در طی دوره های زمانی مختلف مشاهده و بررسی کرد اهمیت نمودارها را آشکار می سازد. نمودار خطی، نمودار شمعی و نمودار میله ای از جمله نمودارهای مهم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. نمودار خطی از اتصال قیمت های بسته شدن در طول بازه زمانی و تایم فریم های مشخص حاصل می شود. اگرچه این نمودار نوسانات قیمتی را در طول یک تایم فریم نشان نمی دهد اما صورت کلی و روند بازار را میتوان خیلی سریع و با یک نگاه از روی نمودار خطی ملاحظه کرد و این نمودار به ظاهر ساده میتواند سرمایه گذار را از وضعیت کلی یک سهم و پتانسیل های رشد آن با خبر کند.

به منظور شناخت کامل بازار بورس و آموزش های حرفه ای جزء به جزء ، توصیه می شود دوره های آموزش بورس در شیراز که توسط آموزشگاه آرکا برگزار می شود را دنبال کنید.

اهمیت کاربرد نمودار

تمام ابزارهای و مهارت هایی که در علم تحلیل بازار های سرمایه ابداع و به کار گرفته می شود، فقط یک هدف دارد؛ کسب سود. قطعا زمانی سود یک سرمایه گذار حداکثر خواهد شد که درک درستی از بازار داشته و بتواند با کمترین خطا نمودارها در بورس بازار یک سهم را تحلیل کند. برای هر تحلیل و استفاده از هر ابزاری چون اندیکاتورها و … ، مهمترین ابزار اولیه نمودارها هستند. چراکه نمودارها ساده ترین نوع دسترسی به بازار هستند که میتوان تحلیل های بیشماری را روی آنها پیاده کرد.

این نمودارها هستند که در یک قاب متشکل از زمان و قیمت، یک فضا را برای دسترسی به قیمت ، زمان و حجم معاملات برای تحلیل گران مهیا می کنند. پس قطعا اهمیت نمودارها به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست.

نمودار خطی چیست؟

نمودار خطی، محوری است که تغییرات قیمت در بستر زمان را نشان می دهد. برای رسم نمودار خطی از قیمت و یا حجم معاملات یک سهم در محور عمودی، و از متغیر زمان در محور افقی استفاده می کنیم. متغیر زمان بسته به اینست که نمودارها در بورس نمودارها در بورس تایم فریم ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه و یا .. باشد.

رسم نمودار به این شکل است که، در هر تایم فریم به ازای قیمت بسته شدن سهم یک نقطه قرار داده می شود و یک دوره زمانی شامل نقاط بیشماری از قیمت بسته شدن سهم خواهد بود، از متصل کردن این نقاط به یکدیگر خطی حاصل می شود که همان نمودار خطی است.

نکته؛ قیمت های سهم در طول یک روز و یا یک تایم فریم مشخص شامل قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن ، قیمت بالا و قیمت پایین است. که در نمودار خطی قیمت بسته شدن ملاک قرار می گیرد.

شکل ظاهری نمودار خطی وابسته به تغییرات قیمت سهم است؛ اگر قیمت سهم بصورت یکنواخت افزایش یابد، نمودار خطی صعودی و یکنواخت خواهد بود. در صورت کاهش قیمت با گذشت زمان ، نمودار خطی هم یکنواخت و نزولی خواهد بود. در صورت نوسان قیمت در زمان های مختلف ، خواهید دید که نمودار خطی بصورت زیکزاک در نوسان است.

تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده در بورس + فیلم آموزشی تحلیلی

نمودار بدون تعدیل : نموداری که فقط تغییرات قیمتی را نشان میدهد و تغییراتی که حاصل افزایش سرمایه و سود نقدی است را در نمودار نمودارها در بورس اعمال نمیکند را نمودار بدون تعدیل می نامند.

بهتره مثالی بزنیم تا برای شما جا بیافته سهمی قیمتش 1000 تومن بوده و افزایش سرمایه داده و قیمت بعد از افزایش سرمایه روی 700 تومن بازگشایی شده و میبینید که روی نمودار قیمتی با یک گپ یا شکاف قیمتی مشاهده میکنیم
یعنی مثل عکس زیر

خب حالا سوال اینجاست که به نظر شما میشه تحلیل تکنیکال خوبی روی این نمودار داشت
قطعا خیر و ما با این شکاف قیمتی نمیتونیم تحلیل درستی از سهم کنیم و از اندیکاتور ها به درستی استفاده کنیم پس اینجا سراغ نمودار تعدیل شده میریم که داخل سایت رهاورد که شما استفاده میکنید با اسم های( افزایش سرمایه وسود نقدی) یا (افزایش سرمایه )یا (عملکردی) میباشد پس حالت هایی که به غیر از تعدیل نشده داریم را اصطلاحا میگیم تعدیل شده و در واقع این 5 حالتی که میبینید(قسمت بالای عکس 1 که گزینه ها مشخص است) برای تفکیک اینه که کسی میخواد فقط با تغییرات افزایش سرمایه نمودار را ببینه یا فقط با تغییرات حاصل از پرداخت سود نقدی و……..
این هم نمودار تعدیل شده ی چارت قبلی

حالا بهترین حالت استفاده کدومه عزیزان ؟
چه زمانی از تعدیل شده و چه زمانی از تعدیل نشده استفاده کنیم ؟
بهترین حالت استفاده حالت (سود نقدی و افزایش سرمایه با احتساب آورده) یا (عملکردی) میباشد که برای استفاده از عملکردی نیاز به خرید اشتراک دارید البته شما تغییرات جزیی را فقط در برخی نمودارها مشاهده میکنید پس الزامی برای استفاده از این حالت برای شما نمیباشد پس میتوان از حالت (سود نقدی و افزایش سرمایه با احتساب آورده) برای تحلیل استفاده کنیم .
حالا در چه شرایطی به نظرتون از بدون تعدبل استفاده کنیم ؟
در شرایطی که میخواهیم حمایت ها و مقاومت ها استاتیک بلند مدت را راحت تر پیدا کنیم میتوانیم از نمودار بدون تعدیل استفاده کنیم پس نیم نگاهی به نمودار بدون تعدیل کردن برای تحلیل میتونه برای این موارد کمکمون کنه اما در نهایت تحلیل نهایی را در نمودار تعدیل شده باید بررسی کنیم .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.