تاثیر کرونا در بورس


مدلسازی تاثیر پاندمی کرونا بر فعالیت صنایع: کاربرد تجزیه و تحلیل موجک در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران

هدف این مقاله ارزیابی آثار همه­گیری ویروس کرونا بر تولید صنایع تولیدی ایران است. به منظور شناسایی موج­های کرونا، در بخش اول از تجزیه و تحلیل موجک در دوره زمانی روزانه از اسفند 98 تا اسفند 99 استفاده شده است و در بخش دوم تاثیر طول موج­های مختلف بر 12 شرکت خودرویی، پالایشی و حمل و نقل و 15 شرکت غذایی، دارویی و بیمه­ای، در دوره زمانی ماهیانه از فروردین 96 تاثیر کرونا در بورس تا اسفند 99 با استفاده از داده‌های تابلویی و روش EGLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از طول موج‌های روزانه تا سالانه کرونا و همچنین متغیرهای توضیحی تورم و شاخص پولی به منظور بررسی وضعیت اقتصادی شرکت­ها در دوران کرونا بهره گرفته شده است. نتایج ناشی از تجزیه و تحلیل موجک و اسکالوگرام تبدیل موجک پیوسته حاکی از آن است که پیک­های اول، دوم و سوم کرونا، قوی­ترین موج­های کرونا هستند. تفسیر نتایج تخمین مدل نشان می­دهد که از بین موج­های روزانه تا سالانه کرونا، موج‌های روزانه، هفتگی و چهارماهه کرونا تاثیر منفی معنادار بر فروش شرکت دارد. این در حالی است که موج ماهانه کرونا اثر مثبت بر فروش شرکت­ها را نشان می­دهد. بر اساس نتایج مدل همچنین مشخص شد که تورم تاثیر مثبت بر فروش و تولید شرکت­ها داشته و سپرده گذاری بیشتر از تسهیلات توانسته است بر افزایش تولید و فروش شرکت­ها اثر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling the Impact of the Corona Pandemic on the Production of Industries: Application of Wavelet Analysis in Selected Industries of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • SeyedAmin Mansori 1
  • SeyedMorteza Afgah 2
  • Maryam Hoshdari 3

1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz.

2 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz

The main purpose of this article is to evaluate the effects of the Corona virus epidemic on the production of Iranian manufacturing industries. In order to identify corona waves, in the first part, wavelet analysis is used in the daily time period from March 2019 to March 2020, and in the second part, the effect of different wavelengths on 12 automotive, refining and transportation companies and 15 companies. Food, pharmaceutical and insurance, in the monthly period from تاثیر کرونا در بورس April 2017 to March 2019 has been analyzed using panel data and EGLS method. In this study, daily to annual corona wavelengths as well as explanatory variables of inflation and monetary index have been used to examine the economic situation of companies during the corona. The results of wavelet analysis and continuous wavelet transform scalogram indicate that the first, second and third corona peaks are the strongest corona waves. Interpretation of the model estimation results shows that between daily to annual corona waves, daily, weekly and quarterly corona waves have تاثیر کرونا در بورس a significant negative effect on company sales. The monthly corona wave, meanwhile, shows a positive effect on corporate sales. Based on the results of the model, it was also found that inflation has a positive effect on sales and production of companies and more deposits than facilities has been able to increase the production and sales of companies

مقاله نشریه
شبکه پیچیده تاثیر ویروس کرونا (کووید-19) بر متغیرهای کلان اقتصادی و سقوط بازارهای بورس سهام

چکیده:
شیوع ویروس کرونا منجر به واکنش‌های منفی شدید بازارهای بورس سهام در کشورهای مختلف شده است، همچنین تاثیرات جانبی این ویروس سبب ریزش قیمت بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی در سطح جهان بوده است، این موارد توجه گسترده تحلیلگران و سرمایه‌گذاران را در جهت اثرات منفی گسترش این ویروس بر بازارهای سهام معطوف کرده است. هدف پژوهش ایجاد شبکه پیچیده اثر ویروس کرونا بر بازار بورس سهام 75 کشور به‌همراه متغیرهای نفت، طلا، نقره و مس می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که بهم پیوستگی اقتصاد مدرن بازارهای سهام و متغیرهای اقتصادی، بحران بهداشتی را به یک بحران اقتصادی در سطح جهان تبدیل کرده است. ویروس کرونا به‌طور مستقیم بر 35 درصد بازارهای بورس تاثیر منفی گذاشته است، این ویروس بیشترین تاثیر را بر بازارهای بورس کشورهای اروپایی و آسیایی گذاشته است، همچنین کمترین تاثیر بر بازارهای بورس کشورهای عربی و آفریقایی بوده است. ویروس کرونا به طور غیر‌مستقیم با تاثیر‌گذاری بر متغیرهای اقتصادی باعث سقوط بازارهای بورس شده است، کاهش بی‌سابقه قیمت نفت سبب افت 56 درصد بازارهای بورس شده است و نوسانات قیمت طلا بر 29 درصد این بازارها تاثیرگذار بوده است. کاهش قیمت نقره و مس بین 25 تا 32 درصد بازارهای سهام را با ریزش مواجه کرده است

شبکه پیچیده تاثیر ویروس کرونا (کووید-19) بر متغیرهای کلان اقتصادی و سقوط بازارهای بورس سهام 3/20/2020 12:00:00 AM

شبکه پیچیده تاثیر ویروس کرونا (کووید-19) بر متغیرهای کلان اقتصادی و سقوط بازارهای بورس سهام

شیوع ویروس کرونا منجر به واکنش‌های منفی شدید بازارهای بورس سهام در کشورهای مختلف شده است، همچنین تاثیرات جانبی این ویروس سبب ریزش قیمت بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی در سطح جهان تاثیر کرونا در بورس بوده است، این موارد توجه گسترده تحلیلگران و سرمایه‌گذاران را در جهت اثرات منفی گسترش این ویروس بر بازارهای سهام معطوف کرده است. هدف پژوهش ایجاد شبکه پیچیده اثر ویروس کرونا بر بازار بورس سهام 75 کشور به‌همراه متغیرهای نفت، طلا، نقره و مس می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که بهم پیوستگی اقتصاد مدرن بازارهای سهام و متغیرهای اقتصادی، بحران بهداشتی را به یک بحران اقتصادی در سطح جهان تبدیل کرده است. ویروس کرونا به‌طور مستقیم بر 35 درصد بازارهای بورس تاثیر منفی گذاشته است، این ویروس بیشترین تاثیر را بر بازارهای بورس کشورهای اروپایی و آسیایی گذاشته است، همچنین کمترین تاثیر بر بازارهای بورس کشورهای عربی و آفریقایی بوده است. ویروس کرونا به طور غیر‌مستقیم با تاثیر‌گذاری بر متغیرهای اقتصادی باعث سقوط بازارهای بورس شده است، کاهش بی‌سابقه قیمت نفت سبب افت 56 درصد بازارهای بورس شده است و نوسانات قیمت طلا بر 29 درصد این بازارها تاثیرگذار بوده است. کاهش قیمت نقره و مس بین 25 تا 32 درصد بازارهای سهام را با ریزش مواجه کرده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار

یکی از موضوعات مورد توجه محققان اقتصادی و مالی، موضوع بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر عملکرد بورس اوراق بهادار است. در این تحقیق نیز تاثیر سه متغیر مهم اقتصادی، یعنی حجم پول، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر بازدهی بورس اوراق بهادار ایران طی سالهای 1369 تا 1384 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از به کار گیری مدل اقتصاد سنجی خودرگرسیون برداری (VAR) و مدل تصحیح خطا (VECM)، نشان می دهد که ارتباط ب.

واقعیات عمومی و کاربردی در مورد ویروس جدید کرونا (کووید-19)

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین متغیرهای بنیادی مستخرج از صورت‌های مالی و بازده سهام

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اطلاعات حسابداری و بازده سهام برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1373 تا 1384 و نیز تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر این رابطه می‌پردازد. نتایج حاصل از تحلیل اولیه داده ها نشان می‌دهد که رابطه معنی‌داری بین نمره ترکیبی مالی که تلفیق هشت متغیر بنیادی مستخرج از صورت-های مالی است و بازده سهام شرکت‌ها طی دوره مورد پژوهش وجود دارد. در ادامه به.

اهمیت توجه به انگ اجتماعی پس از ابتلا به کرونا ویروس (کووید-19)

آیا ویروس کرونا (کووید 19) می‌تواند تجارت حیات‌وحش را به چالش بکشد ؟!

پس از این همه‌گیری ویروس کرونا (کویید 19)، یافته‌های پژوهشی متعدد و نهایتا اذعان گزارش رسمی هیأت مشترک سازمان بهداشت جهانی منشا این بیماری را یکی از بازارهای مرطوب شهر ووهان چین، که تجارت حیات‌وحش به طور گسترده در آن‌ جا رواج داشت، از گونه‌ای خفاش شناسایی تاثیر کرونا در بورس کردند. این موضوع سبب شد تا افکار عمومی جهان بار دیگر به تجارت غیرقانونی و حتی قانونی حیات‌وحش در بازارهای رسمی و سیاه به دیده تردید و تهدید ب.

پیامدهای روان‌شناختی کرونا ویروس جدید (کووید 19) در کودکان: مطالعه مروری نظام‌مند

تغییر در سبک زندگی در تاثیر کرونا در بورس نتیجه شیوع جهانی بیماری کووید 19، کودکان را تحت شعاع قرار داده و پیامدهای روان شناختی به دنبال داشته است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی پیامدهای روان‌شناختی کرونا ویروس جدید (کووید 19) در کودکان روش مرور نظام‌مند بود. بدین صورت که یافته‌های پژوهشی از سال‌های میلادی 2019 تا 2020 در پایگاه‌های اطلاعاتی PupMed، Springer، Scopus، ProQuest، Science direct، Google Scholar با جس.

شبکه پیچیده تاثیر ویروس کرونا (کووید-19) بر متغیرهای کلان اقتصادی و سقوط بازارهای بورس سهام

شیوع ویروس کرونا منجر به واکنش های منفی شدید بازارهای بورس سهام در کشورهای مختلف شده است، همچنین تاثیرات جانبی این ویروس سبب ریزش قیمت بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی در سطح جهان بوده است، این موارد توجه گسترده تحلیلگران و سرمایه گذاران را در جهت اثرات منفی گسترش این ویروس بر بازارهای سهام معطوف کرده است. هدف پژوهش ایجاد شبکه پیچیده اثر ویروس کرونا بر بازار بورس سهام 75 کشور به همراه متغیرهای نفت، طلا، نقره و مس می باشد. نتایج نشان می دهد که بهم پیوستگی اقتصاد مدرن بازارهای سهام و متغیرهای اقتصادی، بحران بهداشتی را به یک بحران اقتصادی در سطح جهان تبدیل کرده است. ویروس کرونا به طور مستقیم بر 35 درصد بازارهای بورس تاثیر منفی گذاشته است، این ویروس بیشترین تاثیر را بر بازارهای بورس کشورهای اروپایی و آسیایی گذاشته است، همچنین کمترین تاثیر بر بازارهای بورس کشورهای عربی و آفریقایی بوده است. ویروس کرونا به طور غیر مستقیم با تاثیر گذاری بر متغیرهای اقتصادی باعث سقوط بازارهای بورس شده است، کاهش بی سابقه قیمت نفت سبب افت 56 درصد بازارهای بورس شده است و نوسانات قیمت طلا بر 29 درصد این بازارها تاثیرگذار بوده است. کاهش قیمت نقره و مس بین 25 تا 32 درصد بازارهای سهام را با ریزش مواجه کرده است.

شبکه پیچیده تاثیر ویروس کرونا (کووید-19) بر متغیرهای کلان اقتصادی و سقوط بازارهای بورس سهام مقاله

شیوع ویروس کرونا منجر به واکنش‌های منفی شدید بازارهای بورس سهام در کشورهای مختلف شده است، همچنین تاثیرات جانبی این ویروس سبب ریزش قیمت بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی در سطح جهان بوده است، این موارد توجه گسترده تحلیلگران و سرمایه‌گذاران را در جهت اثرات منفی گسترش این ویروس بر بازارهای سهام معطوف کرده است. هدف پژوهش ایجاد شبکه پیچیده اثر ویروس کرونا بر بازار بورس سهام 75 کشور به‌همراه متغیرهای نفت، طلا، نقره و مس می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که بهم پیوستگی اقتصاد مدرن بازارهای سهام و متغیرهای اقتصادی، بحران بهداشتی را به یک بحران اقتصادی در سطح جهان تبدیل کرده است. ویروس کرونا به‌طور مستقیم بر 35 درصد بازارهای بورس تاثیر منفی گذاشته است، این ویروس بیشترین تاثیر را بر بازارهای بورس کشورهای اروپایی و آسیایی گذاشته است، همچنین کمترین تاثیر بر بازارهای بورس کشورهای عربی و آفریقایی بوده است. ویروس کرونا به طور غیر‌مستقیم با تاثیر‌گذاری بر متغیرهای اقتصادی باعث سقوط بازارهای بورس شده است، کاهش بی‌سابقه قیمت نفت سبب افت 56 درصد بازارهای بورس شده است و نوسانات قیمت طلا بر 29 درصد این بازارها تاثیرگذار بوده است. کاهش قیمت نقره و مس بین 25 تا 32 درصد بازارهای سهام را با ریزش مواجه کرده است.

The outbreak of the corona virus has led to strong negative reactions from stock markets in various countries, and the side effects of the virus have caused the fall in prices of many macroeconomic variables worldwide.These have drawn the attention of analysts and investors to the negative effects of the spread of the virus on stock markets.The goal of the study is to create a complex network of corona viruses on the stock market of 75 countries with oil, gold, silver and copper.The results show that تاثیر کرونا در بورس the interconnectedness of the modern economy of stock markets and economic variables has made the health crisis to a global economic crisis.Corona virus has a direct negative impact on 35% of stock market markets, this virus has had the greatest impact on stock market markets in European and Asian countries,It has also had the least impact on the stock markets of the Arab and African countries.The coronavirus has indirectly affected stock market markets by affecting economic variables.The unprecedented drop in oil prices has caused the stock markets to fall 56 percent,and gold price fluctuations have affected 29 percent of these markets.Silver and copper prices have fallen between 25 and 32 percent in stock markets.

خلاصه ماشینی:

ويروس کرونا منجر به خسارات عظيمي در بازارهاي سرمايه بين المللي شده است ، شاخص هاي سهام حدود ١٠ درصد ارزش خود را تنها در يک روز (٩ مارس ٢٠٢٠) از دست داده اند، اين مقدار بيش ترين ريزش روزانه از ١١ سپتامبر ٢٠٠١ براي بازارهاي مالي بوده است . COVID-19 in Stock Markets: A Complexity Perspective. Why stock markets crash: critical events in complex financial systems. 3 Selmi & Bouoiyour 4 S&P 500 5 Nasdaq 100 6 Nikkei 225 7 Complex network 8 Planar maximally filtered graph 9 Wagner 10 Power laws 11 Pereira, Ferreira, Borges Pereira 12 Sornette 13 Helbing 14 Node 15 Edge 16 Non-trivial topological 17 Simple network 18 Lattices network 19 Random graphs 20 Real systems / 295 21 Birch, Pantelous and Zuev 22 Hub 23 Degree 24 Bollobás 25 Diameter 26 Clustering coefficient 27 Barrat & Weigt 28 Centrality 29 Closeness centrality 30 Betweenness centrality 31 Mst 32 Tumminello, Aste, Di Matteo and Mantegna 33 Gormsen & Koijen 34 Albulescu 35 Yan, Stuart, Tu, & Zhang 36 Ramelli & Wagner 37 Nie & song 38 George & Changat 39 Nobi, Lee, Kim and Lee 40 Li 41 Drożdż, Grümmer, Ruf and Speth 42 Vandewalle, Boveroux and Brisbois 43 Finance yahoo 44 Trading economics 45 www. int 46 Pearson correlation coefficient 47 Positive definiteness 48 Symmetry 49 Triangular inequality 50 Mantegna 51 West 52 Kuratowski theory 53 Kuratowski algorithm 54 Newman 55 Brandes 56 Cytoscape / 296اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.