کنترل‌کننده رفتار خرید


3 (4)

دستورالعمل سیستم گردش کالاهای انبار (سفارش، خرید و کنترل)

بر اساس احتیاج و یا تقاضای رسیده از بخشها، مراحل زیر برای خرید کالا انجام می‌گیرد:

1- انباردار برگ درخواست خرید را در دو نسخه سفید ضخیم و رنگی نازک تنظیم و هر دو نسخه را به واحد تدارکات ارسال می‌نماید.

2- واحد تدارکات نسخ برگ درخواست خرید را به تأیید حسابداری (تعهدات و اعتبارات) و مسئول بخش اداری و مالی می‌رساند.

3- تدارکات نسخه دوم فرم را به انبار ارسال نموده و نسخه اول را برای انجام عملیات خرید نزد خود نگهداری می‌نماید.

4- انباردار نسخه دوم را تا زمان دریافت کالا موقتاً نزد خود نگهداری می نماید.

5- انباردار پس از کنترل‌کننده رفتار خرید دریافت کالا و مقایسه آن با نسخه دوم برگ درخواست خرید کالا، رسید انبار را براساس کالای دریافتی مطابق نمودار شماره دو تنظیم کرده و نسخه دوم برگ درخواست خرید را پس از ثبت اطلاعات در کارت انبار، بایگانی می‌کند.

6- واحد تدارکات براساس فاکتورهای خرید صورتحسابی تهیه کرده و آن را همراه نسخه اول برگ درخواست خرید و فاکتورها و اسناد ضمیمه دیگر به حسابداری ارسال می‌نماید.

7- حسابداری فرمهای‌ دریافتی را با هم و رسید انبار مقایسه کرده و پس از انجام عملیات مالی لازم، نسخه اول برگ درخواست خرید را همراه سایر مدارک، حسب مورد، بایگانی یا به حسابداری دفتر مرکزی ارسال می‌نماید.

* واژه‌ها و ستونهای برگ درخواست خرید (شکل 1) بشرح زیر تکمیل می‌شود:

- تاریخ: تاریخ صدور برگ درخواست خرید

- شماره: شماره مسلسل برگ درخواست خرید

- شرح کالا: نام و مشخصات کالای مربوطه

- شماره کالا: شماره‌ای که کالا تحت آن، در انبار نگهداری می‌شود.

- مقدار تقاضا شده: مقدار کالایی که جهت ابتیاع مورد تقاضا واقع شده است.

ملاحظات : توضیحات اضافی که تحت عناوین ستونها نمی‌توانند نوشته شوند در این قسمت منظور می‌گردند.

در قسمت تحتانی فرم، حسابداری و مسئول بخش اداری و مالی، محلهای مربوط را امضاء می‌نماید.

2 ـ برگ رسید انبار

در موقع رسیدن کالا به انبار مراحل زیر انجام می‌گیرد:

1- انباردار در هنگام تحویل کالا، فرم رسید انبار را در دو نسخه سفید ضخیم و رنگی نازک تنظیم کرده و پس از امضاء، نسخه اول سفید ضخیم را به واحد تدارکات ارسال و نسخه دوم رنگی را پس از ثبت در کارت انبار بایگانی می‌کند.

2- واحد تدارکات کنترلهای لازم را بر روی نسخه اول رسید انبار انجام داده و سپس آنرا همراه فاکتورها و مدارک دیگر به حسابداری می‌فرستد.

3- حسابداری پس از رسیدن مدارک از واحد تدارکات، آنها را با نسخه اول رسید انبار مقایسه کرده، عملیات مالی لازم را انجام می‌دهد و سپس نسخه اول رسید انبار به همراه مدارک دیگر، حسب مورد، بایگانی یا به حسابداری دفترمرکزی ارسال می‌نماید.

* واژه‌ها و ستونهای برگ رسید انبار (شکل 2 بشرح زیر تکمیل می‌شود):

- تاریخ: تاریخ صدور برگ و رسید انبار

- شماره: شماره مسلسل برگ رسید انبار

- شماره برگ درخواست خرید: شماره برگ درخواست خریدی که کالا طی آن سفارش داده شده است.

- شماره کالا: شماره‌هایی که کالا تحت آن در انبار نگهداری می‌شود.

- مقدار: مقدار کالای رسیده

- قیمت واحد: قیمت واحد کالا

- قیمت کل: قیمت کل کالا

* ملاحظات: توضیحات اضافی که تحت عناوین ستونها نمی‌توانند نوشته شوند، در این قسمت منظور می‌گردند.

در قسمت تحتانی فرم، انباردار پس از درج نام خود محل مربوطه را امضاء می‌نماید.

3- برگ برگشت از خرید:

در مورد کالاهایی که به عللی پس از خرید برگشت داده می‌شوند، بشرح زیر اقدام می‌شود:

1- انباردار هنگام برگشت‌کالا، برگ‌برگشت از خرید را در دونسخه سفیدضخیم و رنگی نازک تنظیم‌کرده و پس از اخذ تأیید مسئول‌ بخش اداری مالی برای برگشت‌کالا، نسخه اول را به واحد تدارکات و نسخه دوم را پس از ثبت در کارت انبار بایگانی می‌کند.

2- مسئول واحد تدارکات پس از کنترل فرم، آن کنترل‌کننده رفتار خرید را امضاء نموده و کار برگشت‌کالا را به مأمور خریدی که قبلاً کالا را خریداری کرده، ارجاع می‌کند.

3- مأمور خرید پس از عودت کالا و دریافت وجه کالا و واریز آن به حساب جاری یا درآمدها حسب مورد، نسخه اول فرم و دست نویس جدید فروشنده را که در آن وجه پس داده شده قید گردیده، به همراه فیش بانکی به حسابداری تحویل می‌دهد. (برگشت از خرید در صورتی که از بودجه جاری باشد، از هزینه کسر می‌گردد و در صورتی که از محل درآمدها باشد، از حساب اموال کسر خواهد شد.)

4- حسابداری فرم را از نظر قسمت اطلاعات و امضاهای مجاز آن کنترل و عملیات لازم را انجام می دهد و نسخه اول برگشت از خرید را بایگانی می‌نماید.

* واژه‌ها و ستونهای برگشت از خرید (شکل 3) به شرح زیر تکمیل می‌گردند:

- برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار تاریخ صدور برگ برگشت از خرید

- شماره: شماره مسلسل برگ برگشت از خرید

- شماره رسید انبار و تاریخ آن در سطر مربوطه درج می‌گردند.

- شرح کالا: نام و مشخصات کالای مربوط

- شماره کالا: شماره ای که کالا تحت آن در انبار نگهداری می‌شود.

- مقدار مرجوعی: مقدار کالای مرجوعی

- قیمت واحد: قیمت واحد کالا

- قیمت کل: مبلغ کالاهای برگشتی

قسمت تحتانی فرم و انباردار، مسئول واحد تدارکات مسئول بخش اداری و مالی در محلهای مربوطه امضاء می‌نمایند.

مواقعی که کالا برای استفاده از انبار درخواست می‌شود، عملیات زیر انجام می‌گیرد:

1- مسئول بخش یا واحد درخواست‌کننده کالا، برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار (شکل 4) را در دو نسخه ضخیم سفید و رنگی نازک تکمیل و آن را به انبار ارسال می‌کند.

2- انباردار در صورت وجود جنس مورد نظر در انبار، قسمتهای مربوطه در فرم مشترک را در دو نسخه سفید ضخیم و رنگی نازک تکمیل و پس از امضاء به تأیید مسئول بخش اداری و مالی می‌رساند سپس از تحویل گیرنده در قسمت تحتانی فرم امضاء می‌گیرد و جنس را به وی تحویل می‌دهد.

3- انباردار پس از ثبت اطلاعات فرم در کارت انبار، نسخ حواله انبار را به تأیید مسئول بخش یا واحد مصرف‌کننده می‌رساند. سپس نسخه اول فرم را به حسابداری ارسال و نسخه دوم را بایگانی می‌کند.

4- حسابداری پس از کنترل نسخه اول فرم از نظر صحت اطلاعات مندرج در فرم و امضاهای مجاز آن، عملیات مالی لازم را بر اساس اطلاعات مندرج در فرم انجام داده و در آخر آنرا بایگانی می‌کند.

* واژه‌ها و ستونهای برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار بشرح زیر تکمیل می‌گردد:

- تاریخ درخواست: تاریخ درخواست جنس از انبار

- قسمت مصرف کننده: نام قسمت متقاضی جنس

- شماره: شماره مسلسل برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار

- تاریخ: تاریخ تحویل جنس به قسمت درخواست کننده

- شرح کالا: نام و مشخصات کالای مورد درخواست

- شماره کالا: شماره‌هایی که کالا تحت آن در انبار نگهداری می‌شود.

- واحد کالا: واحد اندازه گیری کالا

- مقدار درخواستی: مقدار کالای مورد نیاز است.

- مقدار واحد: قیمت واحد کالای تحویلی

- قیمت کل: قیمت کل کالای تحویلی

ملاحظات : توضیحات دیگر در این ستون آورده می‌شود.

در قسمت تحتانی فرم، مسئول قسمت درخواست کننده، تحویل گیرنده، مسئول بخش اداری و مالی مسئول قسمت مصرف کننده محل مربوطه را امضاء می‌نمایند.

5 ـ برگ مرجوعی کالا به انبار

اقلامی که توسط بخش یا واحد درخواست کننده کنترل‌کننده رفتار خرید به عللی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند بشرح زیر به انبار عودت داده می‌شوند:

1- انباردار پس از دریافت جنس، برگ مرجوعی کالا به انبار را در دو نسخه سفید ضخیم و رنگی نازک تنظیم و پس از اخذ امضای تحویل دهنده کالا در زیر فرم هر دو نسخه آنرا توسط وی به نزد واحد برگشت دهنده ارسال می‌کند.

2- مسئول واحد برگشت دهنده کالا، فرم را تأیید و به انباردار برگشت می‌دهد.

3- انباردار فرم را به تأیید مسئول بخش اداری مالی می‌رساند. سپس نسخه اول آنرا به حسابداری ارسال و نسخه دوم فرم را پس از ثبت اطلاعات آن در کارت انبار بایگانی می‌کند.

* واژه‌ها و ستونهای برگ مرجوعی کالا به انبار (شکل 5) بشرح زیر تکمیل می‌گردند:

- تاریخ: تاریخ صدور برگ مرجوعی کالا به انبار

- شماره : شماره مسلسل برگ مرجوعی کالا به انبار

- واحد برگشت دهنده: نام واحد برگشت دهنده کالا

- شرح کالا: نام و مشخصات کالا

- شماره کالا: شماره هایی که کالا تحت عنوان آن در انبار نگهداری می‌شود.

- واحد کالا: واحد اندازه‌گیری کالا می‌باشد.

- مقدار مرجوعی: مقدار کالای مرجوعی به انبار

- قیمت واحد: قیمت واحد کالای مرجوعی

- قیمت کل: قیمت کل کالای مرجوعی

ملاحظات : توضیحات دیگر در این قسمت نوشته می‌شود.

در قسمت تحتانی فرم، انباردار، تحویل دهنده کالا، مسئول واحد یا بخش برگشت دهنده و مسئول بخش اداری مالی محل‌های مربوط را امضاء می‌نمایند.

6 ـ کارت انبار

کارت انبار (شکل 6) کلیه اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات کالا را در برمی‌گیرد و باید در هر مقطع زمانی، تعداد اقلام موجود در انبار را نشان دهد. در این کارت مقدار کالای وارده یا صادره با ذکر تاریخ و شماره سند ورود و خروج توسط انباردار منعکس می‌شود. برای هر قلم کالا، یک کارت صادر شده و مشخصات فنی، محل نگهداری و واحد آن در محل‌های مشخص ثبت می‌شوند.

* واژه‌ها و ستونها در کارت انبار بشرح زیر توسط انباردار تکمیل می‌گردند:

- نام کالا: نام متداول یا استاندارد کالای مربوطه

- شماره کالا: شماره‌ای که کالا تحت آن در انبار نگهداری می‌شود.

- نوع یا مدل: مشخصه شرکت تولید کننده است.

- واحد کالا: واحد کالا می‌باشد.

- شماره قفسه: محلی که کالا در آن نگهداری می‌شود.

- حداقل: مقدار حداقل پیش‌بینی شده برای موجودی کالا

- نقطه سفارش: نقطه‌ای که کالا وقتی به آن مقدار می‌رسد، سفارش انجام می‌گیرد.

- حداکثر: مقدار حداکثر پیش بینی شده موجودی کالا

- تاریخ: تاریخ ورود یا صدور یا سفارش کالا در انبار

- شماره سند: شماره فرمی که جنس بر اساس آن به انبار وارد، یا از آن صادر و یا سفارش داده می‌شود.

- مقدار سفارش: مقداری که سفارش داده شده.

- وارده: مقداری که طبق سند به انبار وارد می‌شود.

- صادره: مقداری که طبق سند از انبار خارج می‌شود.

- موجودی: موجودی اولیه نوشته می‌شود و سپس مقدار وارده در هر سطر با آن جمع، یا مقدار صادره از آن کم می‌شود. در صورتی که جنس به حداقل پیش‌بینی برسد جلوی عددی که موجودی را نشان می‌دهد، علامت زده شده و سفارش مجدداً انجام می‌گیرد.

[1]- این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 2788/50/10د مورخ کنترل‌کننده رفتار خرید 26/2/1368 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

اسپری اصلاح کننده رفتار گربه H&J اسپانیا

3 (4)

انقصا: 2024/11

ساخت کشور اسپانیا

اسپری آرامش بخش سگ و گربه بیفار ۱۲۵ml

اسپری آرامش بخش سگ و گربه بیفار ۱۲۵ml

قرص آرامبخش سگ و گربه بیفار هلند ۲۰ عددی

اسپری تربیتی گربه کت نیپ تریکسی ۱۷۵ میلی لیتر

اسپری سنبل الطیب گربه H&J اسپانیا

اسپری تربیتی گربه کت نیپ تریکسی ۵۰ میلی لیتر

اسپری آرامش کننده سگ و گربه H&J اسپانیا ۲۰۰ میلی گرم

نقد و بررسی اجمالی اسپری اصلاح کننده رفتار گربه H&J اسپانیا

 • غیر سمی
 • بدون خطر و آسیب رساندن به انسان یا حیوان
 • برای استفاده در محیط داخل یا فضای باز
 • حاوی کریستال ریزماندگار با اثر بالا
 • دور کننده گربه از مکان واشیا
 • ساخت کشور اسپانیا
 • تاریخ انقصا: 2024/11
 • حجم : 70 میلی کنترل‌کننده رفتار خرید گرم

اسپری اصلاح کننده رفتار گربه H&J محصولی مناسب برای اصلاح رفتار گربه دلبند شما است
این اسپری برای تعلیم دادن گربه و منع کردن و دور نگه داشته شدن گربهاز محل و یا وسیله ای طراحی و تولید شده است
از سری رفتار های غیر معمول گربه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • صدا کردن های بی مورد
 • ادرار کردن روی وسایل خانه

این اسپری سبب اصلاح این نوع رفتار های گربه شما می شود
همچنین می توان جهت کاهش تهاجم او به افراد و سایر گربه ها و اسکرچ کردن وسایل خانه استفاده کرد
این محصول بر پایه گیاهی است و الکل و مواد مضر و خطرناک ندارد
با حفظ سلامتی حیوان شما محصولی بسیارکاربردی است
یکی از مواد بکار برده شده در این محصول فرومون است
فرومون باعث کاهش رفتار های غیر معمول و ناخواسته گربه عزیز شما می شود
شما می توانید از این اسپری برای گربه های بالغ و بچه گربه ها استفاده کنید

نحوه مصرف اسپری اصلاح کننده رفتار گربه H&J:

ظرف را قبل مصرف تکان دهید و روی محل خراب کاری گربه بزنید
همچنین می توان این محصول را از فاصله ۳۰ تا ۵۰ سانتی متری از گربه هنگامی که کار اشتباهی انجام می دهد
شما می توانید این اسپری را پشت گردن و یا کمر گربه اسپری کنبد

نکته:

سعی کنید در انجام این کار افراط نکنید ودر صورت نیاز استفاده کنید

برای دیدن سایر محصولات رفتار گربه بر روی کلمه تشویقی و مکمل غذایی گربه کلیک کنید

رویا به واقعیت می پیوندند: کنترل رفتار افراد با تراشه مغزی

یک تیم تحقیقاتی در کالج پزشکی دانشگاه کره یک تراشه بی ‌سیم و اپلیکیشن گوشی هوشمند ایجاد کرده‌ که می ‌تواند دقیقاً رفتار موش ها را کنترل کرده و سیگنال‌ های مغز را در زمان واقعی نظارت کند.

با خبر کنترل رفتار افراد با تراشه مغزی همراه اخبار رباتیک روبودرس باشید …

این تیم به سرپرستی کنترل‌کننده رفتار خرید پروفسور چو ایل جو (Cho Il-joo) از دپارتمان علوم پزشکی، انتظار دارد که تراشه توسعه ‌یافته و اپلیکیشن گوشی هوشمند در شناسایی مکانیسم‌ بیماری ‌های مغزی و توسعه درمان ‌ها مفید باشد.

هوش مصنوعی

به گزارش تیم تحقیقاتی روبودرس،کنترل رفتار افراد با تراشه مغزی دارای قطر ۰.۱ میلی متر بوده و مجهز به یک پمپ فوق العاده کوچک است که می تواند به طور دقیق دوز دارو را کنترل کرده و آن را به مغز تزریق کند. این تراشه همچنین دارای الکترودهایی است که می تواند سیگنال های مغز را پس از تجویز دارو اندازه گیری کند.

کنترل رفتار افراد با تراشه مغزی چگونه انجام می شود؟

پروفسور چو توضیح داد: این تراشه بسیار سبک است و تنها ۴.۶ گرم وزن دارد. با استفاده از ارتباطات بی سیم بلوتوث، تیم پروفسور چو توانست داروها را توسط این سیستم تجویز کند و سیگنال های مغزی چندین موش را به طور همزمان و بدون هیچ گونه محدودیت رفتاری یا تداخل سیگنالی بین سیستم ها بخواند.

کنترل رفتار افراد با تراشه مغزی

تیم پژوهشی تایید کرد: می ‌توان با تجویز داروهای مختلف از طریق تراشه به مغز موش‌ ها، رفتارهای تکراری را القا کرده یا اشتها را در زمان واقعی سرکوب کرد. به کنترل‌کننده رفتار خرید گزارش تیم روبودرس، در ادامه آزمایش ها، در طی یک تحقیق سرکوب اشتها، تیم تحقیقاتی این تراشه را در مغز دو موش در حالت ناشتا کاشت. هر دو موش قبل از تزریق یک داروی سرکوب کننده اشتها به مغزشان برای دریافت غذا به شدت مبارزه کردند. با این حال، پس از تزریق داروی سرکوب کننده اشتها به یک موش، آن موش دیگر برای خوردن غذا رقابت نمی کرد.

روبودرسی عزیز شما می توانید پایتون را با متفاوت ترین دوره آموزشی پایتون روبودرس بیاموزید.

پروفسور چو در انتها گفت: تراشه مغزی به طور موثر داروها را به مغز می ‌رساند و در عین حال اندازه‌ گیری سیگنال ‌های مغزی را امکان‌ پذیر کرده و امکان تجزیه و تحلیل اثرات درمان بیماری‌ های مغزی را از زوایای مختلف فراهم می ‌کند. او افزود، ما انتظار داریم این تراشه ابزار بسیار مفیدی برای شناسایی مکانیسم‌ های بیماری ‌های مغزی و توسعه روش ‌های درمانی باشد.

کنترل‌کننده رفتار خرید

جذب سرمایه و حمایت

مفهوم مشتری

با مفهوم و انواع مشتری در کسب‌وکار آشنا شوید

 1. نکسینولب >
 2. آموزش کارآفرینی >
 3. بازار و مشتری >
 4. مفهوم مشتری
سرفصل‌ها

مفهوم مشتری

در گذشته توجه بنگاه‌های تجاری بر بالا بردن کیفیت و اثربخشی فرآیندها بود، اما دنیای امروز، دنیای توجه به مشتری و شناخت دقیق‌تر او است. به همین خاطر، بازاریابی رفتاری و شناخت دقیق مفهوم مشتری و انواع آن، اهمیت زیادی در بین نظریه‌پردازان و صاحبان کسب‌وکار پیدا کرده و امروزه شرکت‌های بزرگ هزینه‌های هنگفتی کنترل‌کننده رفتار خرید را فقط در بخش خدمات مشتریان و تحقیقات رفتاری متمرکز کرده‌اند. شناخت مفهوم مشتری و تعمیق در آن منجر به تعیین جامعه‌ هدف می‌شود. این جامعه به گروه‌های کوچک‌تر تقسیم شده و در نهایت نیاز بخشی از آن (با توجه به ظرفیت‌های سازمان)ارضا می‌شود. در ادامه به تفصیل مفهوم مشتری و انواع آن را بررسی خواهیم کرد. این درسنامه در آموزش کارآفرینی مبحث مهمی است.

محتوای این درسنامه

مفهوم مشتری در کسب‌وکار

مشتری به فردی گفته می‌شود که محصول یا خدمات یک کسب‌وکار را خریداری می‌کند. مشتریان از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا اصلی‌ترین منبع سود هر شرکت به حساب می‌آیند. به همین دلیل رقابت اصلی بین بازیگران مختلف یک صنعت خاص، اقناع افراد است تا بتوانند مشتری‌های بیشتری را به کسب‌وکار خود جذب کنند. خوب است که درباره تفاوت کاربر و مشتری نیز بدانید.

ارتباط سازمان با مشتری از لحظه‌ انجام خرید آغاز می‌شود. این ارتباط می‌تواند سال‌ها ادامه پیدا کند یا فقط یک بار اتفاق بیفتد. همان‌طور که گفتیم در گذشته تمرکز صاحبان کسب‌وکار و حتی نظریه‌پردازان مدیریت، بر بالا بردن کیفیت و کاهش هزینه‌ها بود. اما در حال حاضر تعمیق در مفهوم مشتری و تطبیق محصولات و خدمات با نیاز‌ مشتری، در مرکز توجه مدیران و نظریه‌پردازان قرار گرفته است.

تفاوت کوچک اما مهمی بین مفهوم مشتری و مفهوم مصرف‌کننده وجود دارد و نباید این دو رو با یکدیگر اشتباه گرفت. مشتری یعنی فردی که کالا را خریداری می‌کند،‌اما مصرف ‌کننده بهافرادی گفته می‌شود که از محصول یا خدمات شما استفاده می‌کنند. به طور مثال، مشتری یک کالا سرپرست خانواده است و اعضای خانواده، مصرف کنندگان آن محصول خواهند بود. بالا بردن کیفیت کالا و جلب رضایت اعضای خانواده، می‌تواند باعث ترغیب سرپرست خانوار برای ادامه‌ ارتباط با شرکت شود؛ اما در نهایت این سرپرست خانوار است که انتخاب می‌کند که محصول را خریداری کند یا نه. در نتیجه اقناع و ترغیب برای مصرف کننده ممکن نیست و تمرکز اصلی هر سازمان روی خریدار یا مشتری خواهد بود.

اهمیت شناخت مشتری

مشتری ارزشمند‌‎ترین دارایی هر شرکت محسوب می‌شود. پایه‌ریزی یک رابطه‌ قوی و بلندمدت با مشتری، هدف اصلی شرکت‌های امروزی است. خدمات پس از فروش در اکوسیستم امروزی کسب‌وکارها، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های رقابتی به حساب می‌آید. علم مدیریت نیز به ما می‌گوید که جذب مشتری جدید به مراتب هزینه‌ی بیشتری را نسبت به حفظ مشتری موجود می‌طلبد.

شکل‌گیری ارتباط مستحکم میان سازمان و مشتری، پیامدهای بسیار مثبتی را به همراه دارد. این مشتری می‌تواند در تبلیغ سینه به سینه نقش ایفا کرده و بدون صرف هزینه توسط سازمان عامل جذب مشتریان جدید باشد. همچنین حفظ رضایت مشتری در بلندمدت می‌تواند منجر به عقد قرارداد یا گسترش سبد خرید او شود. شناخت دقیق مفهوم مشتری به دلایلی که گفته شد برای سازمان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

انواع مشتری

۱. مشتری بالقوه

مفهوم مشتری بالقوه شامل تمام کسانی می‌شود که ممکن است کالای شما را بخرند. به طور مثال برای یک شرکت تولید لوازم‌التحریر، تمام دانش‌آموزان و دانشجویان مشتری بالقوه به حساب می‌آیند. شرکت‌ها معمولا با توجه به منابع موجود (اندازه و ظرفیت)و ارزش پیشنهادی (قیمت پایین یا کیفیت بالا) خود، یک یا چند بخش از این بازار بالقوه را انتخاب کرده و برای ارضای نیازها و جلب نظر آن دسته از افراد تلاش می‌کنند. مثلا یک شرکت کوچک و تازه‌کار روی بازار محلی حساب باز می‌کند. همچنین شرکتی که ارزش پیشنهادی‌اش قیمت پایین است،تمرکز خود را روی طبقه‌های پایین اقتصادی قرار می‌دهد. در حقیقت فرآیند و تحقیقات بازاریابی از شناخت مشتریان بالقوه آغاز می‌شود. (برای آشنایی با مفهوم بازار درسنامه قبل را مطالعه کنید.)

نوعی دیگر از مشتریان بالقوه «نگاه کنندگان» به شمار می‌روند. این افراد برای پیدا کردن بهترین تخفیف یا صرفا برای تفریح پا به بازار می‌گذارند و ممکن است در صورت دیدن یک کالای بسیار ارزان یا باکیفیت تصمیم به خرید بگیرند. ترغیب این افراد معمولا از طریق تجهیز المان‌های ویترینی و همچنین طرح‌های ویژه‌ تخفیفی صورت می‌گیرد.

۲. مشتری بالفعل

همان‌‌طور که از اسم آن پیدا است، این دسته شامل افراد می‌شود که کالای شما را خریداری کرده‌اند. در واقع این دسته زیرمجموعه‌ای از مشتریان بالقوه هستند که شما با موفقیت توانسته‌اید ترغیبشان کنید. انجام خرید به معنای موفقیت‌آمیز بودن فرآیند بازاریابی (آنالیز رقبا) است و از اینجا به بعد، فرایند حفظ مشتری آغاز می‌شود. تجربه‌ لذت‌بخش خرید (پرداخت آسان، برخورد گرم، راهنمایی‌های لازم و…) در کنار ارائه‌ خدمات پس از فروش مناسب، می‌تواند باعث به درازا کشیدن این رابطه شده و در نهایت منجر به وفاداری مشتری شود.

بعضی از مشتریان بالفعل رفتار خرید تصادفی دارند یا اصطلاحا «از سر شکم سیری» خرید می‌کنند. حفظ این مشتریان تقریبا غیرممکن است و صرفا می‌توان در موقع خرید نظر آن‌ها را با المان‌های دیداری جذب کرد.

۳. مشتری سازمانی

در بعضی از بازارها تفکیک‌پذیری بسیار پایین است. یعنی محصولات تولید شده بسیار شبیه به هم بوده و در موقع خرید نهایی انتخاب صورت نمی‌گیرد (مثل شکر یا سیم ظرفشویی). در این بازارها تمرکز بازاریابان روی جلب نظر عمده فروشان خواهد بود. همچنین برای شرکت‌هایی که تولید مواد اولیه‌ صنعتی را به عهده دارند، تنها گزینه‌ موجود مشتریان سازمانی خواهد بود. در اینجا باید توجه داشت که رابطه با مشتری نهایی (B2C)اساسا از رابطه‌های سازمانی (B2B)متفاوت است. برای مشتریان سازمانی فقط بالا بردن بهینه‌گی فرآیندها مهم است. در نتیجه آن‌ها بیشتر از همه چیز در پی پایین‌ترین قیمت و بالاترین کیفیت موجود خواهند بود. در چنین بازاری میزان اثرگذاری المان‌های ویترینی یا خدمات پس از فروش به صفر خواهد رسید.

۴. مشتری داخلی

هر یک از اعضای شرکت می‌تواند در کنار تولید کننده بودن، مصرف کننده نیز باشد. اعضای شرکت بهترین مدل نمونه برای عرضه‌ آزمایشی محصول هستند؛ چون که هر کدام از اعضای شرکت به قشر یا گروه مرجعی خاص تعلق دارند و رفتارهای آنان، می‌تواند تا حد قابل قبولی نماینده‌ دیگر اعضای آن گروه باشد. اعضای شرکت‌ها همچنین زمانی که از خدمات دیگر همکاران خود استفاده می‌کنند مشتری داخلی محسوب می‌شوند.

۵. مشتری خارجی

هر کسی که در کنترل‌کننده رفتار خرید خارج از مرزهای سازمان قرار داشته باشد و به نوعی از حاصل کار نفع ببرد، مشتری خارجی به حساب می‌آید. در تعریف جدید، «مرز» سازمان را توانایی اثرگذاری آن مشخص می‌کند. بنابراین اگر موجودیتی تحت کنترل و قابل تغییر توسط سازمان باشد، درون مرز سازمان است و عامل درونی به حساب می‌آید.

اگر در فکر راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید هستید، قبل از همه‌چیز ارزش پیشنهادی خود را مشخص کنید. برای مثال از خود بپرسید که می‌خواهید لوازم‌التحریر ارزان یا کالای لوکس بفروشید؟ حالا گروهی که ممکن است این ارزش پیشنهادی را بخواهند و برای آن پول بپردازند را از باقی جامعه جدا کرده و به مطالعه‌ «مشتریان بالقوه» بپردازید. ادامه‌ مسیر شما تلاش برای ارضای نیاز این گروه به بهترین شکل ممکن (در مقایسه با رقبا) خواهد بود. فراموش نکنید مشتری ارزشمندترین سرمایه‌ی شما است و می‌تواند بهترین تبلیغ کننده‌ کار شما باشد. دسته‌بندی و شناخت دقیق مفهوم مشتری، شما را به شکل دادن یک رابطه‌ مستحکم، پایدار و سودآور با مشتری نزدیک خواهد کرد.

مقالات ISI رفتار مصرف کننده : 154 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

رفتار مصرف کننده را به طور کلی چنین تعریف می نمایند: تصمیم نهایی مصرف کننده با توجه به اکتساب، مصرف و خلاص شدن از کالاها، خدمات، زمان و نظرات بخشهای مختلف تصمیم گیری در یک دوره زمانی می باشد. رفتار مصرف کننده تنها چگونگی خرید کالاها را شامل نمی شود، بلکه شامل استفاده از خدمات، فعالیتها و عقاید نیز می باشد. فعالیتهائی مانند مسافرت کردن، رفتن به دندانپزشکی، ثبت نام برای کلاسهای آموزشی و غیره همگی جزء مواردی هستند که رفتار مصرف کننده آنها را شامل می شود. به این دلیل رفتار مصرف کننده شامل کالاها، خدمات، فعالیتها و عقاید می باشد و تلاشهای بازاریابی برای رفع نیازهای افراد پیشنهاد نامیده می شوند.

در این صفحه، تعداد 154 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع رفتار مصرف کننده آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.