ارزش نئو (NEO)


بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نئو (neo-ffi) و رابطه آن با سلامت روان و شادکامی

هدف این پژوهش ،بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شخصیتی نئو(neo-ffi) و رابطه آن با شادکامی و سلامت روان است.برای این منظور تعداد400 نفر از دانشجویان به صورت نمونه گیری تصادفی از دانشگاه آزاد تهران مرکز نمونه گیری شدند.کلیه آزمودنی ها با استفاده از آزمون های شخصیتی نئو،شادکامی آکسفوردوسلامت روانghq مورد آزمون قرار گرفتند.پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی اکتشافی است که بر اساس روشهای کلاسیک روان سنجی انجام شده است.در این پژوهش اعتبار پنج عامل پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 819/0 برای عامل اول ،801/0 برای عامل دوم،683/0 برای عامل سوم،667/0 برای عامل چهارم،525/0 برای عامل پنجم به دست آمده است.روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی بررسی شد.مقدار کفایت نمونه برداری برابر با 789/0 ومعنادار شدن مشخصه کرویت بارتلت حاکی از وجود شرایط مناسب جهت اجرای تحلیل عاملی بوده است.نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس منجر به استخراج پنج عامل شدکه برروی هم 78/32 از واریانس کل را تبین می کند.که 596/13 از واریانس کل مربوط به عامل اول،414/7 از واریانس کل مربوط به عامل دوم،565/4 از واریانس کل مربوط به عامل سوم،141/4 از واریانس کل مربوط به عامل چهارم و 064/3از واریانس کل مربوط به عامل پنجم است.برای نرم پرسشنامه نئو از نرم رتبه درصدی استفاده شد و برای هر پنج عامل به دست آمد.یافته های این پژوهش نشان می دهد که این پرسشنامه را به عنوان ابزار نسبتا معتبر و روا برای سنجش شخصیت می توان به کار بردو نیز عوامل پرسشنامه نئو با عوامل پرسشنامه شادکامی و سلامت روان از طریق تحلیل رگرسیون چندمتغیری مورد بررسی قرار گرفت ونتایج نشان دادمتغیرهای روان نژندی،برون گرایی،باوجدان بودن وانعطاف پذیری شادکامی را پیش بینی می کنند.سلامت روان نیز توسط متغیر روان نژندی پیش بینی می شود.

منابع مشابه

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (NEO-FFI)

The major aim of this research was to investigate psychometric properties of “NEO-Five Factor Inventory” (NEO-FFI). To this aim, after doing preliminary stages and resolving possible problems, the exploration of this scale was conducted in two studies: in the first study, in order to assess reliability using internal consistency, 604 undergraduate students of Tehran, Amirkabir and Shahed Univer.

بررسی ویژگی های روان سنجی «پرسشنامه شخصیتی ۵ عاملی نئو» (neo-ffi)

هدف اساسی پژوهش حاضر، وارسی جنبه های روان سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (neo-ffi) است. بدین خاطر پس از انجام مراحل مقدماتی و رفع مشکلات احتمالی، وارسی این مقیاس در دو مطالعه انجام پذیرفت: در مطالعه اول، برای محاسبه پایایی با استفاده از روش ثبات درونی، 604 دانشجوی دوره کار شناسی دانشگاه های تهران، امیرکبیر و شاهد (334 دختر و 270 پسر) با میانگین سنی 8/21 (49/2sd=)، به شیوه نمونه گیری در دستر.

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شخصیتی آیزنک(epq) و رابطه ی آن با ویژگی های شخصیتی neo-ffi-r

در این تحقیق به بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شخصیتی آیزنک(epq) و رابطه ی آن با ویژگی های شخصیتیneo-ffi-r پرداخته شد و سوال اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح گردید که آیا پرسشنامه شخصیتی آیزنک (epq) در جامعه مورد مطالعه، دارای اعتبار و روایی کافی می باشد؟ پژوهش حاضر یک پژوهش اکتشافی- توصیفی و به لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی محسوب می شود و از نوع پیمایشی و هنجاریابی است. جامعه آماری این پژوهش را ت.

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان شناختی

تشخیص و ارزیابی بدرفتاری روان‌شناختی، یک فرآیند بسیار مهم و دشوار در روان‌شناسی بالینی و تربیتی است، زیرا این پدیده نتایج رفتاری و روان‌شناختی متعددی بر قربانیان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان‌شناختی در ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود. در این مطالعه 300 نفر از بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مراجعه‌کننده به درمانگاه اعصاب و روان صدیق شهر.

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان کولینزورید و رابطه آن با پنج عامل شخصیتی neo-ffi-r

هدف از این پژوهش ،بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید و رابطه آن با 5 عامل شخصیتی نئو neo-ffi-r است. برای این منظور تعداد 369 نفر از مادرانی که کودکان خود را در سال 1392 به مهد کودک می سپردند و نیز مربیانی که خود دارای کودک بودند به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از مجموع مناطق شهر تهران پنج منطقه شمال، جنوب، شرق،غرب و مرکز تهران نمونه گیری شدند.کلیه آزمودنی ه.

مطالعه ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه شخصیتی ارزش ها در عمل (via) و رابطه آن با پرسشنامه پنج عاملی نئو ffi

این پژوهش با هدف مطالعه ویژگی های روانسنجی و ساختار عاملی پرسشنامه شخصیتی ارزشها در عمل (via) و رابطه آن با پرسشنامه پنج عاملی نئو ffi. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان به تعداد 1024 نفر می باشد. جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول میچل و جولی(2007) تعداد 330 نفر به عنوان نمونه تعیین و برای کنترل نرخ پاسخدهی، پرسشنامه ها بین 350 نفر از دانشجویان.

ارز دیجیتال نئو NEO (اتریوم چینی) چیست ؟

۴ 1

از سال 2014 میلادی تحقیقات برای شکل‌گیری شبکه هوشمندسازی اقتصاد آغاز شد که این تحقیقات، شبکه و ارز دیجیتال قدرتمند نئو را شکل داد.

این شبکه ابتدا با نام AntShares آغاز به فعالیت کرد و پس از آن در سال 2017 به NEO تغییر نام داد.

۵ 1

نئو در واقع یک پلتفرم بر پایه و اساس بلاک‌چین است که ارز دیجیتال منحصر به فرد خود را دارد و توسعه اقتصاد هوشمند و دیجیتال را فراهم می‌کند.

هدف پلتفرم نئو چیست؟

این ارز شباهت های زیادی به ارز دیجیتال اتریوم دارد به طوری که آن را اتریوم چینی می‌نامند.

هدف از ایجاد این ارز دیجیتال ساخت یک شبکه هوشمند مدیریت دارایی‌های دیجیتال است که این عمل را با استفاده از قرارداد های هوشمند امکان پذیر می‌کند تا در نهایت به یک شبکه اقتصادی هوشمند تبدیل شود.

ارز دیجیتال محلی شبکه نئو چیست؟

همان‌طور که گفتیم این شبکه از ارز دیجیتال محلی بلاک‌چین نئو استفاده می‌کند که با نماد اختصاری ارزش نئو (NEO) NEO شناخته می‌شود .

این ارز از الگوریتم خاصی بر مبنای اثبات سهام استفاده می‌کند و توکن های آن همگی تولید شده‌اند و بر اساس معیارهایی میان کاربران آن تقسیم می‌شود.

ارز دیجیتال نئو چگونه کار می‌کند؟

دو نوع توکن در شبکه نئو وجود دارد که عبارت اند از توکنNEO و توکن GAS که از هر کدام تعداد 100 میلیون توکن وجود دارد.

نیمی از توکن های نئو به صورت پیش فروش و نیم دیگر به صورت تدریجی میان کاربران شبکه نئو توزیع شده و می‌شود. میانگین زمان ساخت هر بلاک در سیستم نئو 1 ثانیه است و قابلیت انجام هزار تراکنش در ثانیه را دارد.

۶ 1

الگوریتم DBFT یا همان Delegated Byzantine Fault Tolerance بر پایه اجماع در سیستم بلاک‌چین است که نئو از آن بهره می‌برد و سطح محبوبیت خوبی برای آن ایجاد کرده است. در واقع این الگوریتم یک نمونه شی‌گرا از جامعه انسانی است که در آن نقش‌هایی همچون نماینده(نود های برسی حساب و کتاب شبکه) ، شهروند(دارندگان توکن های NEO) و سخنگو(منتخب نمایندگان) وجود دارد و همگی در جهت درستی عملکرد شبکه فعالیت می‌کنند و در آن یک نوع دموکراسی دیجیتال حاکم است.

۳ 1

در این الگوریتم که میتوان آن را یک الگوریتم اثبات سهام نامید امکان استخراج ارز وجود ندارد همچنین این ارز قابلیت خرد شدن ندارد به این معنی که شما نمی‌توانید در کیف پول نئو مقدار 0.1 نئو ذخیره کنید که برای رفع اشکالات ناشی از این موضوع توسعه دهندگان توکن GAS را معرفی می‌کنند؛ که این توکن قابلیت تقسیم پذیری دارد و می‌توان معامله های کوچک را با استفاده ازآن انجام داد. در فرآیند تولید هر بلاک 8 واحد توکن GAS تولید می‌شود و در نهایت حجم بازار این توکن نیز به 100 میلیون واحد خواهد رسید.

این الگوریتم و سیستم کارکرد باعث شده تا نئو جزو 20 ارز دیجیتال پرطرفدارباشد.

ویژگی‌های این ارز دیجیتال چیست؟

 • قرار داد های هوشمند در شبکه نئو برخلاف دیگر قرارداد‌های هوشمند از زبان های پرطرفدار و محبوب توسعه دهندگان پشتیبانی می‌کند.
 • دارایی های دیجیتال که با استفاده از قرارداد‌های هوشمند کار می‌کنند.
 • هویت دیجیتال که در شبکه نئو از استاندارد هویت سنجی X.509 برای احراز هویت کاربران استفاده می‌کند.
 • NEOX که با استفاده از آن تراکنش ها به بلاک‌چین های دیگر ارسال خواهند شد.
 • NEOFS که سیستمی برای ذخیزه سازی فایل ها به روش غیرمتمرکز است.
 • NEOQS که در برابر حملات احتمالی از امنیت شبکه حراست می‌کند.

سه ویژگی آخر طبق گفته توسعه دهندگان به این شبکه اضافه خواهد شد.

برسی کیفیت نئو برای سرمایه گذاری

نئو نیز مانند ارزهای دیجیتال مشهور بازار رشد بسیار خوبی نسبت به زمان عرضه خود داشته است به ارزش نئو (NEO) طوری که قیمت آن از 0.441876 دلار در شهریور 1395 حال و در زمان نگارش این مقاله با قیمت21.48 دلار در صرافی های ارز های دیجیتال معامله می‌شود؛ همچنین با توجه به بالا رفتن قیمت دلار در کشورمان سود مرکبی نصیب دارندگان ارز های دیجیتال، از جمله نئو شده است.

نئو در اواخر سال 95 و نیمه اول سال 96 رشد بسیار خوبی را تجربه کرد و قیمت آن به 18/148 دلار رسید البته که پس از این سیر صعودی ارزش این ارز یک نزول شدید را تجربه کرد تا قیمت آن تقریبا به قیمت قبل از این صعود شدید برگردد.

قیمت این ارز پس از این نوسانات تقریبا متعادل شد و صعود و نزول شدیدی را تجربه نکرده است.

۲ 1

در پایان می‌توان گفت نئو بخش عظیمی از آینده اقتصاد دیجیتال است و میتواند با توجه به رشد و محبوبیتی که داشته و دارد فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری باشد.

آشنایی با نئو (NEO) و تکنولوژی آن

اگر علاقه‌ مند به ارزهای دیجیتال باشید، حتما باید با نئو، این ارز دیجیتال فوق العاده آشنا شوید. نام نئو قبلا انت شیرز بود. حالا با عنوان اتریوم چینی هم از آن یاد می‌ شود. نئو شباهت‌ های زیادی به اتریوم دارد. اما ویژگی‌ های بسیار جالب و ناشناخته‌ ای در این فناوری وجود دارد.

یک دارایی دیجیتال چیزی است که در فرمت باینری و با حق استفاده وجود دارد. مالکیت حقیقی در دارایی‌ های دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. با ظهور بلاک چین، مالکیت دیجیتال حقیقی تحقق یافت. با فناوری بلاک چین می‌ توان دارایی‌ های دیجیتال غیرمتمرکز، امن و بدون دخالت هر نهادی ایجاد کرد.

انواع دارایی‌ های دیجیتال در نئو

دارایی‌ های فراگیر یا جهانی و دارایی‌ های قراردادی؛ دارایی‌ های جهانی توسط کل یک سیستم به رسمیت شناخته شده و می‌ توانند توسط تمام قراردادهای هوشمند و مشتریان شناسایی شوند.

دارایی‌ های قراردادی دارایی‌ هایی هستند که فقط در قراردادهای خاص خود به رسمیت شناخته می‌ شوند و نمی‌ توانند در سایر قراردادها استفاده شوند. به عنوان مثال ارزهای دیجیتال Golem و Bancor هر دو توکن‌هایی مبتنی بر قراردادهای هوشمند اتریوم هستند اما مثلا نمی‌توان در سیستم Bancor از توکن‌های Golem استفاده کرد.

تاریخچه ارز دیجیتال نئو (NEO)

طبق چیزی که در وب‌ سایت رسمی این ارز دیجیتال نوشتند، نئو یک پروژه بلاک چینی است که توسط یک بنیاد غیرانتفاعی توسعه یافت. این پروژه از فناوری بلاک چین و هویت دیجیتال برای دیجیتالی سازی دارایی‌ ها، مدیریت خودکار دارایی‌ ها با استفاده از قراردادهای هوشمند و تحقق "اقتصاد هوشمند" با توزیع جمعی بهره برد.

در واقع نئو یک پلتفرم و شبکه بزرگ است و واحد ارزی NEO فقط جزئی از این شبکه است.

هدف اصلی نئو این است که شبکه توزیع شده نئو یک اقتصاد هوشمند را ایجاد کند.

پروژه Neo که ابتدا با نام انت شبرز ظهور کرد، توسط دو جمع سپاری جذب سرمایه کرد. نخستین جمع سپاری در اکتبر 2015 به مدت 10 روز ادامه داشت که طی آن 17.5 میلیون توکن نئو به ارزش 550,000 دلار فروخته شد. در جمع سپاری دوم، 22.5 میلیون توکن به قیمت 4.5 میلیون دلار به فروش رفت.

تکنولوژی نئو (NEO)

نئو قصد ایجاد یک اقتصاد هوشمند را در سراسر جهان دارد که تمام مسائل اقتصادی روزمره را پوشش دهد. سه جزء اصلی این اقتصاد هوشمند عبارتند از:

 • دارایی‌های دیجیتال
 • هویت دیجیتال
 • قرارداد هوشمند
 • بلاک چین نئو و دارایی‌های دیجیتالی
 • بلاک چین نئو و هویت دیجیتالی

هویت دیجیتالی یعنی:

یک هویت دیجیتالی اطلاعاتی از یک فرد است که روی کامپیوترهای یک نهاد ذخیره می‌ شوند. این فرد می‌ تواند حقیقی یا حقوقی باشد.

برای دیجیتالی کردن دارایی‌ ها به کار، هویت دیجیتال قابل اعتماد است.در پروژه نئو از استاندارد هویت سنجی X.509 که یک مدل صدور گواهی دیجیتال پذیرفته شده است، استفاده می‌ شود.

خرید نئو (NEO)

برای خرید نئو نیز، مانند سایر رمز ارزها می توانید در صرافی بیت ایمن به خرید ارز دیجیتال نئو بپردازید. زیرا برای سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها باید ابتدا صرافی امن برای خرید و فروش انتخاب کنید و سپس رمز ارز های خود را با خیال راحت معامله کنید. برای تحقق این امر تنها کافی است در صرافی معتبر بیت ایمن که مشاوره آنلاین و 24 ساعته را برای شما عزیزان در نظر گرفته است، ثبت نام کنید. برای ثبت نام در بیت ایمن به بالای صفحه مراجعه کرده و بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید و اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید.

سپس یک حساب کاربری و کیف پول اختصاصی برای شما در این صرافی ایجاد می شود که می توانید در آن معاملات خود را انجام دهید. اما توجه داشته باشید برای تکمیل مرحله ثبت نام و استفاده از تمامی خدمات بیت ایمن، مانند سایر صرافی ها باید احراز هویت خود را تکمیل کنید. برای این کار تنها کافی است وارد قسمت اطلاعات کاربری خود شده و بر روی احراز هویت کلیک کنید. پس از وارد کردن اطلاعات خواسته شده احراز هویت شما تکمیل شده و می توانید معاملات خود را به امن ترین شکل ممکن انجام دهید.

گشودگی به تجربه در آزمون شخصیت نئو (NEO)

گشودگی به تجربه - باز بودن به تجربه - آزمون شخصیت نئو (NEO)

گشودگی به تجربه در آزمون شخصیت نئو

شاید پرکاربردترین معیار برای اندازه گیری میزان گشودگی به تجربه (Openness to Experience)، پرسشنامه شخصیتی NEO باشد. در آزمون نئو 5 ویژگی شخصیتی مورد ارزیابی قرار می­گیرند که گشودگی به تجربه یکی از آنها است. دیگر مؤلفه های آزمون نئو عبارتند از روان رنجورخویی (روان نژندی یا نروزگرایی)، برونگرایی- درونگرایی، موافق جویی و وظیفه شناسی (وجدان کاری). کاستا و مک کری زیرمقیاس هایی را برای شش جنبه از زندگی برای گشودگی به تجربه ارائه کردند. افراد ممکن است در این 6 جنبه ارزش نئو (NEO) نسبتاً بازتر یا بسته‌تر باشند. آنها عبارتند از: تخیل، زیبایی شناسی (هنر)، احساسات (عواطف)، اعمال (کنشها)، ایده‌ها (نظرات) و ارزش‌ها. بنابراین، افراد باز به طور کلی تخیلی، پاسخگو به هنر و زیبایی، توجه به احساسات خود، مایل به انجام فعالیت های جدید، از نظر فکری کنجکاو و غیر متعارف هستند.

به نظر می رسد که این ویژگی های گشودگی به تجربه هم یک مؤلفه انگیزشی و هم یک مؤلفه ساختاری دارند. از نظر انگیزشی، افراد باز پذیرای تجربیات جدید و بررسی عمیقتر افکار، احساسات و ارزش های خود هستند. از نظر ساختاری، آنها دارای سبکی نفوذپذیر از آگاهی هستند که در آن تداعی های دور به راحتی ایجاد می شود. در مقابل، افراد بسته با دنیایی که می شناسند راحت تر هستند و تمایل دارند ایده ها و احساسات خود را تقسیم بندی کنند.

به طور کلی، روان شناسان تمایل بیشتری به باز بودن نسبت به بسته بودن دارند. بسیاری تصور می کنند که گشودگی یک ویژگی مطلوب است. با این حال، افراد بسته رویکرد محافظه‌کارانه خود را به زندگی ترجیح می دهند. باز بودن با برخی از پیامدهای منفی، از جمله کابوس، افسردگی، و آزمایش مواد مخدر همراه است. بسته بودن با اقتدارگرایی و دشواری در سازگاری با تغییر همراه است.

“ذهن باز” به چه معناست؟

آیا برخی از مردم واقعاً در تفکر خود فراگیرتر هستند و در نحوه پردازش اطلاعات گسترده تر هستند؟ آزمایشها در روان شناسی شخصیت نشان می دهد که افراد دارای ذهن باز در واقع اطلاعات را به روشهای مختلفی پردازش می کنند. ممکن است به معنای واقعی کلمه دنیا را متفاوت از افراد عادی ببینند. خصیصه شخصیتی که به بهترین وجه بیانگر مفهوم غیرعادی ذهن باز است، «باز بودن به تجربه» یا به سادگی «باز بودن» نامیده می شود.

افراد باز معمولاً از نظر فکری کنجکاو، خلاق و تخیلی هستند. آنها به هنر علاقه مند هستند و مصرف کنندگان حریص موسیقی، کتاب و سایر ثمرات فرهنگی هستند. تمایل به پیوستن به احزاب سیاسی لیبرال و فرقه های مذهبی دارند. آنها به دنبال دوستانی می گردند که علایقشان در هنر مشترک باشد. تمایل دارند با همسرانی ازدواج کنند که علایق و ارزش های باز مشابهی دارند. بر اساس نظریه‌پردازان شخصیت، گشودگی نشان‌دهنده «وسعت، عمق، و نفوذپذیری آگاهی» و تمایل به «کاوش شناختی» هم اطلاعات انتزاعی (ایده ها و استدلالها) و هم اطلاعات حسی (مناظر و صداها) است.

مؤلفه های گشودگی به تجربه

ویژگی هایی که به عامل گشودگی به تجربه تعلق دارند عبارتند از تخیل، زیبایی شناسی (هنر)، احساسات (عواطف)، اعمال (کنشها)، ایده‌ها (نظرات) و ارزش‌ها. به نظر می‌رسد یکی از عناصر مشترک این ویژگی‌ها تمایل به مشارکت فعالانه در تلاش‌های مرتبط با ایده است. برای مثال، فردی که از نظر زیبایی شناسی قدردان زیبایی‌های هنری یا طبیعی است، تمایل دارد تا در مورد زیبایی‌های هنری یا طبیعی تأمل کند. یک فرد کنجکاو تمایل به جستجوی درک جهان انسانی یا طبیعی دارد. فرد خلاق تمایل به تولید ایده های جدید و راه حل های جدید دارد. یک شخص غیرمتعارف نیز تمایل به پذیرش افراد و ایده های جدید یا عجیب دارد.

فردی که سطح بسیار بالایی از گشودگی به تجربه دارد، تمایل به کشف، یادگیری و اختراع چیزهای جدیدی دارد که در جامعه مفید خواهد بود. اما این تلاش‌ها ممکن است خطراتی را نیز در بر داشته باشد. تا جایی که ایده‌ها و اکتشافات جدید فرد اشتباه یا خطرناک باشد. یا ممکن است باعث خصومت افراد متعارف شود.

ویژگیهای باز بودن به تجربه

افراد باز بیشتر از افرادی که ذهن بسته دارند به دنبال اطلاعات جدید هستند. ویژگی های شخصیتی این افراد باز عبارتند از: اضطراب کم، انعطاف پذیری بالا، عزت نفس و تحمل ابهام بالا، و نیاز به وضوح. یکی از موقعیت‌هایی که در آن این موضوع مشهود است، جریان تغییر قدرت سیاسی است. افراد محافظه کار نسبت به وضعیت بی تفاوت ظاهر می شوند. افراد آزاداندیش اغلب در مخالفت با مقامات هستند. علاقه فعالی به تجدید و تحول دارند. به راحتی با شرایط در حال تغییر سازگار میشوند و به دنبال راه های جایگزین برای حل مشکلات باشند. در نتیجه آنها به دنبال اطلاعات مربوط به تغییر قدرت هستند. در مقابل، افراد محافظه کار ثبات را ترجیح می‌دهند. اغلب نسبت به مقامات احساس اطاعت می کنند. منفعل می ماندند و کمتر علاقه ای به یادگیری بیشتر (دوماچوفسکی، 1983) دارند.

گشودگی به تجربه در آزمون شخصیت NEO

افراد با گشودگی بالا به تجربه، زمانی که نیاز به انتخاب دارند به تحلیل‌های مستقل خود تکیه می‌کنند (متیوز، 2008). در شرایطی که تصمیمات سریع مورد نیاز است، بسته بودن ممکن است سودمند باشد. زیرا افراد بسته وقت خود را برای جستجوی بیش از حد اطلاعات تلف نمی کنند. با این حال، در موارد دیگر، بسته کردن اطلاعات ممکن است مشکل ساز باشد. زیرا ممکن است منجر به تصمیم گیری بر اساس اطلاعات ناکافی شود (لانگ و زیلر، 1965).

افراد محافظه کار معمولاً به طور قابل توجهی بر هدف جستجو متمرکز هستند و در نتیجه مایلند هر چه زودتر به هدف نهایی برسند. آنها تنها زمانی احساس رضایت می کنند که اطلاعات مورد نظر را پیدا کنند. این را می توان با افراد باز مقایسه کرد که در فرآیند جستجو شکوفا می شوند و از آن لذت می برند (Heinström, 2006c).

سبک شناختی افراد باز

گشودگی به تجربه، ابعادی از سبک شناختی را توصیف می کند که افراد تخیلی و خلاق را از افراد عادی و معمولی متمایز می کند. افراد باز از نظر فکری کنجکاو، قدردان هنر و حساس به زیبایی هستند. آنها تمایل دارند در مقایسه با افراد بسته، بیشتر از احساسات خود آگاه باشند. آنها تمایل دارند به شیوه های فردگرایانه و ناسازگار فکر و عمل کنند. روشنفکران معمولاً امتیاز بالایی در گشودگی به تجربه دارند. در نتیجه این عامل را فرهنگ یا عقل نیز نامیده اند.

یکی دیگر از ویژگی های سبک شناختی باز، امکان تفکر در نمادها و انتزاعات دور از تجربه مشخص است. بسته به توانایی‌های فکری خاص فرد، این شناخت نمادین ممکن متفاوت است. مثلاً به شکل تفکر ریاضی، منطقی یا هندسی، استفاده هنری و استعاری از زبان، ترکیب موسیقی یا اجرا، یا یکی از هنرهای تجسمی یا نمایشی متعدد باشد.

ویژگی افراد بسته به تجربه

افرادی که نمرات پایینی در باز بودن دارند، تمایل دارند علایق مشترک و محدودی داشته باشند. آنها امور ساده، سر راست و آشکار را بر پیچیده، مبهم و ظریف ترجیح می دهند. آنها آشنایی را بر تازگی ترجیح می دهند. محافظه کار هستند و در برابر تغییر مقاوم.

افراد بسته و جزمی، اطلاعاتی را ترجیح می دهند که از دیدگاه قبلی آنها پشتیبانی می کند (کلارک و جیمز، 1967؛ مک فرسون، 1983). آنها ترجیح می دهند همه چیز همانطور که همیشه بوده است باقی بماند (کاستا و مک کری، 1992). آنها تمایل دارند به شیوه ای کنترل شده و قابل پیش بینی به زندگی نزدیک شوند و بنابراین تغییرات را کمتر می پذیرند. اطلاعات جدید یا اخبار غیرمنتظره، تعادل و کنترل آنها را بهم میریزد و در نتیجه از آنها اجتناب می کنند.

نگه داشتن تصورات قبلی ممکن است احساس ایمنی ایجاد کند. وقتی اطلاعات نماد کنترل و وسیله ای برای جلوگیری از تغییرات ناخوشایند باشد، افراد محافظه کار به دنبال آن می گردند تا موقعیت خود را بیشتر تقویت کنند. از این رو، بسته به اینکه کدام مسیر بیشتر به آنها در حفظ ثبات و تعادلی که برای آن تلاش می‌کنند کمک می‌کند، یا موقعیت را بررسی می‌کنند یا از اطلاعات اجتناب می‌کنند. افراد محافظه کار در نتیجه به دنبال اطلاعات برای کاهش ریسک و مقاومت در برابر تغییر هستند.

برای افراد بسته به تجربه، ابهام ممکن است استرسزا باشد، بنابراین آنها از اطلاعات متناقض اجتناب می کنند (Donohew et al., 1972). آنها همچنین می دانند که اطلاعات جدید ممکن است به طور بالقوه باورهای فعلی آنها را مختل کند. همچنین وضعیت موجودی را که ارزش نئو (NEO) می خواهند حفظ کنند، مختل کند. در نتیجه بر اساس آنچه از قبل می دانند تصمیم می گیرند. همچنین از کاوش بیشتر در مورد موضوع اجتناب می کنند (لانگ و زیلر، 1965).

چرا افراد بسته و جزمی اغلب نگران و مضطرب هستند؟

تلاش برای حفظ تعادل و حفظ وضعیت موجود در جهانی که دائماً در حال ارزش نئو (NEO) تغییر است، ممکن است واقعاً نگران کننده باشد. به ویژه در دنیای اطلاعات امروزی که اجتناب از بمباران مدام اخبار و تحولات جدید به طور فزاینده ای دشوار است. منطقی به نظر می رسد که یک نگرش و رفتار جستجوی محتاطانه افرادی را که ذهن بسته ای دارند به خصوص در برابر بار اطلاعاتی آسیب پذیر کند. با این وجود، تا زمانی که آنها موفق شوند پریشانی خود را دور نگه دارند و تنها نتیجه جستجوی محدود و هدفمندی را که برای آن تلاش می کنند به دست آورند، رویکرد جستجوی محتاطانه آنها ممکن است مؤثر باشد.

روان‌شناسانی که خود اغلب به تجربه باز هستند، باز بودن به تجربه را سالم تر یا بالغ تر می دانند. با این حال، سبک های باز و بسته تفکر در محیط های مختلف مفید است.

سبک فکری افراد باز ممکن است به خوبی به یک استاد کمک کند. اما تحقیقات نشان داده است که تفکر بسته با عملکرد شغلی برتر در کار پلیس، فروش و تعدادی از مشاغل خدماتی مرتبط است.

رابطه بسته بودن به تجربه با نابینایی ادراکی

نابینایی ادراکی زمانی رخ می دهد که یک فرد در درک یک محرک غیرمنتظره در دید آشکار ناکام باشد. صرفاً به علت عدم توجه و نه هر گونه نقص بینایی. هنگامی که رسیدگی به همه محرکها در یک موقعیت خاص غیرممکن می شود، یک اثر موقت «کوری» می تواند رخ دهد. زیرا افراد نمی توانند اشیاء یا محرکهای غیرمنتظره اما اغلب برجسته را ببینند. اگر تا به حال آنقدر درگیر یک چیز بوده اید که چیز دیگری را درست در مقابل چشمان خود ندیدید، یعنی تجربه نابینایی ادراکی را داشته اید.

در یک مطالعه کلاسیک (تست گوریل نامرئی) محققان به شرکت کنندگان فیلمی از چند نفر نشان دادند که توپ بسکتبال را بین خودشان رد و بدل می کردند. سپس از آنها خواستند که تعداد پاس بین بازیکنان سفیدپوش را بشمارند. در طول فیلم، شخصی با لباس گوریل در میان بازیکنان وارد می شود. به دوربین نگاه می کند، سپس روی سینۀ خود می زند و دور می شود. به طور شگفت انگیزی، اکثر شرکت کنندگان در این مطالعه گزارش دادند که هیچ چیز غیرعادی یا شگفت انگیزی در طول کلیپ ندیده اند.

افراد بسیار باز کمتر مستعد نابینایی بی‌توجه هستند. آن‌ها تمایل دارند چیزهایی را ببینند که دیگران مانع آن می‌شوند.

باز بودن به تجربه ثابت نیست

در حالی که باز بودن به تجربه ویژگی نسبتاً پایدار است، اما این ویژگی در زنان ثابت تر از مردان است. همچنین بین 40 تا 60 سالگی کمترین تغییر را دارد (لارسن و همکاران، 2017).

علیرغم درجه بالایی از ثبات، ما این قدرت را داریم که درجه باز بودن خود را تغییر دهیم. در درجه اول با آماده شدن برای تجربه کرن ایده ها و تفکرات جدید در طول زندگی (جارت، 2021).

رابطه گشودگی به تجربه با هوش

تحقیقات قابل توجهی برای درک ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و هوش انجام شده است. ااکثر مطالعات موافقند که باز بودن با هوش، به ویژه خلاقیت مرتبط است. برخی از مطالعات رابطه بین باز بودن و بهره هوشی را نشان داده اند. حتی گاهی مواقع گشودگی با هوش اشتباه گرفته می شود. در واقع، هوش همبستگی هایی با گشودگی به تجربه دارد، اما یک عامل جداگانه را تشکیل می دهد. سالهای تحصیل نیز به طور متوسط ​​با باز بودن به تجربه مرتبط است.

با این حال هنوز مشخص نیست که کدام یک اول است. باز بودن برای تجربیات جدید احتمالاً باعث تحریک یادگیری و رشد فکری می شود، در حالی که افزایش هوش ممکن است ما را به جستجوی فرصت های جدید سوق دهد (هاریس، 2004؛ دی یانگ، کویلتی، پترسون، و گری، 2013).

رابطه گشودگی به تجربه با ترتیب تولد

ترتیب تولد روی این عامل نیز تا حدودی تأثیر می گذارد. تحقیقات نشان می دهد فرزندان اول در جنبه‌هایی که بیشتر بر عقل و هوش تمرکز می‌کنند، امتیاز بیشتری می‌گیرند. در حالی که فرزندان بعدی در معیارهایی که بر میل به تازگی، آزمایش، و ذوق چیزهای غیرمتعارف تمرکز دارند، امتیاز بالاتری می‌گیرند. این علاقه به نامتعارف بودن شاید پشت این گرایش است که فرزندان بعدی بیشتر به عنوان سرکش خانواده معرفی کنند. برخی از مطالعات نشان داده اند که متولدین میانی ممکن است سرکش ترین فرزندان باشند، زیرا در توزیع سرمایه گذاری والدین ضعیفتر هستند. این ویژگی شخصیتی توانایی آنها را برای یافتن جایگاه منحصر به فرد خود تسهیل می کند. آ‌نها را بیشتر از دیگران برای پذیرفتن چیزهای جدید و آزمایش نشده می خواهد

رابطه گشودگی به تجربه با خلاقیت

افرادی که امتیاز بالایی در بعد باز بودن کسب می کنند، تمایل دارند تجربیات جدید و متنوع را دنبال کنند و از آنها لذت ببرند. اسکراچلی و هاکستین (2000-2001) دریافتند که گشودگی به تجربه با تفکر واگرا همبستگی مثبت دارد. این افراد راه حلهای متعدد و متنوعی برای یک مشکل ساده پیدا می کنند. مانند: “چند کاربرد را می توانید برای یک آجر در نظر بگیرید؟” افراد بسته معمولاً پاسخ‌های کمتر و واضحتری برای این سؤال ایجاد می‌کنند. مثلاً دیوارها، ساختن خانه‌ها، ساختن چیزهای دیگر. اما برای افراد بسیار باز: از آجر می توان به عنوان سلاح، وزنه کاغذی، پایه جایگزین مبل شکسته استفاده کرد. یا می توان آن را خرد کرد و با آب مخلوط کرد تا رنگ درست شود. افراد باز، حتی در پیش پا افتاده ترین اشیا، امکانات بیشتری می بینند.

علاوه بر تولید ایده های جدید، باز بودن به تجربه می تواند با شناخت ایده های جدید نیز مرتبط باشد. بنابراین، به نظر می رسد مدیرانی که نسبت به تجربه بازتر هستند، احتمال بیشتری دارد که ایده ای را با ظرفیت بالا درک کنند. بنابراین، ما فرض می کنیم:

گشودگی به تجربه رابطه مثبتی با مؤلفه ظرفیت طرحواره خلاقیت دارد.

تأثیر باز بودن به تجربه در تعامل با محیط

جنبه های ارزشمند زیادی در ویژگی شخصیتی باز بودن و تأثیر آن بر نحوه تعامل ما با محیط وجود دارد. در زیر چند مورد به اختصار معرفی می شوند.

ادراک

تحقیقات نشان می دهد که باز بودن، نحوه درک و تعامل ما با جهان را تغییر می دهد. دانشمندان در حین تحقیق در مورد اینکه چگونه هر چشم یک نسخه از یک تصویر را ارائه می دهد، دریافتند که افراد باز بهتر می توانند این دو الگو را به صورت ادغام شده (ادراک مخلوط) ببینند (جارت، 2021).

زندگی خانوادگی

این ویژگی شخصیت (به ویژه باز بودن) تا حدی روابط عاشقانه را شکل می دهد. افرادی که پذیرای تجربیات جدید هستند، به احتمال زیاد شریک هایی را انتخاب می کنند که همین احساس را دارند. گشودگی بر تصمیمات حیاتی زندگی، از جمله موضع سیاسی و انتخاب های مذهبی و آموزشی ما تأثیر می گذارد (مک کری و سوتین، 2009). جالب توجه است، زوج‌هایی که هر دو طرف از نظر باز بودن بالا هستند، اغلب ازدواجهای رضایت بخشتری دارند (مک کری و سوتین، 2009).

غریبه ها و دوستان

افراد باز تمایل دارند دوستانی با علایق و نگرش های فکری، سیاسی و معنوی مشابهی داشته باشند. افراد باز از دیدگاه افراد قابل پیش بین و افرادی که در باز بودن امتیاز پایینی دارند کسل کننده هستند (مک کری و سوتین، 2009). هنگامی که روابط قوی شکل می گیرد، افراد باز توانایی بیشتری در ارائه حمایت عاطفی دارند اما کمتر قادر به ارائه راه حل های مشخص نسبت به افراد بسته هستند (مک کری و سوتین، 2009).

کاهش خطر مرگ و میر

تحقیقات نشان می دهد گشودگی و سازه های مرتبط، مانند هوش و پیشرفت تحصیلی، درجه ای از محافظت در برابر خطر مرگ را ارائه می دهند. توریانو، اسپیرو و مروچک (2012) دریافتند که در یک دوره 18 ساله، درجه بالایی از خلاقیت منجر به کاهش خطر مرگ می شود.

نحوه خرید NEO

NEO یک پروژه بلاک چین غیرانتفاعی مبتنی بر جامعه است که در سال 2014 ایجاد شد و کد منبع باز خود را در ژوئن 2015 راه اندازی کرد. NEO از فناوری بلاک چین و هویت دیجیتالی برای دیجیتالی کردن دارایی ها ، برای خودکارسازی دارایی های دیجیتالی با استفاده از قراردادهای هوشمند و تحقق "اقتصاد هوشمند" با شبکه توزیع شده استفاده می کند.

ارسال

نحوه خرید NEO

با واریز مستقیم ریال NEO بخرید

با استفاده از روش های واریز مستقیم شامل کارت به کارت،حواله بانکی،واریز به حساب،پایا و ساتنا حساب ریالی خود را در صرافی XdgBit را شارژ نموده و از مبلغ ریالی خود جهت خرید NEO در سامانه آنلاین صرافی XdgBit استفاده نمایید.

تجارت NEO

آیا رمزارزهای متنوعی در کیف پولهای خود دارید؟ صرافی XdgBit از بازارهای حرفه ای تبادل NEO با سایر ارزهای رایج پشتیبانی می کند و می توانید با بهترین نرخ های بازار ، سایر رمزارزهای خود را با NEO مبادله کنید.

NEO را با پرداخت آنلاین بخرید

مستقیما میتوانید NEO را با کارت های بانکی عضو شبکه شتاب در سامانه صرافی XdgBit خریداری نمایید. ما بهترین روش خرید NEO را با استفاده از کارت های بانکی فرآهم نموده ایم.

خرید و فروش NEO به صورت ( 7*24 )

صرافی آنلاین XdgBit بدون وقفه با آپ تایم 99.99 درصد ، 7روزهفته و در 24 ساعت شبانه روز در خدمت مشتریان عزیز می باشد. شما می توانید NEO خود را در هر زمان و هر مکان خریداری ویا به فروش برسانید.

صرافی XdgBit: سامانه ای جهت معاملات جهانی NEO

موتور تطبیق معاملات صرافی آنلاین XdgBit تا 100،000 سفارش در دقیقه پشتیبانی می کند. این اطمینان می دهد که تجربه تجارت رمز ارز شما همواره سریع و قابل اعتماد باشد.

تجارت رمز ارز در سامانه صرافی آنلاین XdgBit آسان و شهودی است. برای خرید NEO فقط به چند مرحله نیاز دارید.به ساده ترین روش ممکن NEO خود را خرید و فروش نمایید.

میلیون ها کاربر رمز ارز جهانی به ویژگی های محافظت از حساب ما مانند معماری سیستم چند لایه و چند خوشه ای و SAFU (صندوق دارایی امن برای کاربران) اعتماد دارند.

بعد از خرید NEO چه کاری می توانید انجام دهید

ذخیره/نگه داری NEO

روش های مختلفی برای خرید NEO وجود دارد. که آسان ترین آن خرید از طریق صرافی برتر ایران (Xdgbit) است. شما می توانید NEOهای خود را با خیال راحت در حساب XdgBit خود یا در کیف پول های معتبر مانند اتمیک ( Atomic ) ، کوینومی ( Coinomi ) و به زودی کیف پول XdgBit نگه داری کنید.

معامله NEO

شما می توانید NEO و بیش از 150 رمز ارز دیگر را در بستر معاملاتی سریع و امن XdgBit معامله کنید. XdgBit چندین جفت ارز را برای NEO ارائه می دهد تا نیاز شما را برآورده نماید.

ارسال NEO

سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه رمز ارزها، از جمله اقداماتی که برای خرید و فروش NEO انجام می شود در معرض ریسک بالایی است. صرافی XdgBit با ارائه روش های آسان و سریع خیال شما را از بابت امنیت در خرید و فروش های NEO راحت و آسوده می نماید و ما تمام تلاش خود را می کنیم تا در مورد هر رمز ارز ارائه شده در بازار های صرافی آنلاین XdgBit توضیحات لازم و کافی را به کاربرانمان ارائه نماییم و کاربران را از ریسک های آن آگاه سازیم اما در قبال نتایج حاصل از خرید و فروش NEO و یا نگه داری آن توسط شما مسئولیتی نداریم. این صفحه و هرگونه اطلاعات موجود درآن به معنای خرید رمز ارز خاصی نخواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.