نوسانات بلند مدت


تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده‌های بانکی در ایران

هدف: صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشوری به شمار می‌رود و نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. وسپرده‌های بانکی مهم‌ترین منابع تجهیز آنها بوده و بدون این سپرده‌ها موجودیت بانک‌ها چندان قابل توجیه نیست. همچنین یکی از متغیرهای کلیدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نرخ ارز است، لذا هدف تحقیق بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده‌های بانکی ایران است.
روش: نوسانات نرخ ارز از طریق مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH محاسبه گردیده، سپس با روش ARDL برای داده‌های سری زمانی، سال‌های 1396-1365 روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت تبیین می‌گردد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد: 1-رابطۀ منفی بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده‌های بانکی ایران وجود دارد، لذا هر چه نوسانات نرخ ارز بیش‌تر باشد کشور با کاهش در سپرده‌های افراد در بانک‌ها مواجه خواهد شد. 2-رشد اقتصادی ایران با میزان سپرده‌های بانکی رابطۀ مثبت و معناداری داشته است.
نتیجه‌گیری: بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده‌های بانکی رابطۀ منفی وجود دارد نوسانات بلند مدت یعنی با کاهش نوسانات نرخ ارز میزان سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد لذا اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و اثرات منفی آن بر روی سپرده‌های بانکی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20082428.1399.5.2.8.6

مراجع

امیری، حسین. (1396). ارزیابی کارایی بانک‌های منتخب در ایران و ارتباط آن با متغیرهای درون بانکی و کلان اقتصادی. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 7(26)، 114-89.

رنجبرفلاح، محمدرضا؛ بیابانی، جهانگیر و میرزائیان، تکتم (1390). ارزیابی متغیرهای کلان مؤثر بر حجم و ترکیب سپرده‌های بانکی( مطالعه موردی بانک ملت 1387-1360). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور ایران.

زمانی، زهرا؛ جنتی، ابوالفضل؛ قربانی، مریم. (1397). تأثیر نوسان های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران. مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 4(8)، 104-81.

سوری، علی. (1395). اقتصادسنجی پیشرفته (جلد2): همراه با کاربرد استاتا و ایویوز، تهران، انتشارات نشر نی.

عباسی، ابراهیم؛ سیدشکری، خشایار؛ حاجی‌زاده، محمد. (1394). بررسی تأثیر نرخ سود سپرده‌ها بر حجم سپرده‌های بانکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.

طهرانچیان، امیرمنصور؛ نژادنوری، روزبه؛ صالحی، مریم (1391). تورم، رشد اقتصادی و سپرده‌های بانکی. پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره).

فدایی، علیرضا؛ مطلبی زاده، نوید؛ تبارکی، بهناز و میرزایی، حسین (1391). بررسی نوسانات نرخ ارز با مدل آرچ و قارچ، اولین همایش بین‌المللی اقتصادسنجی روش‌ها و کاربردها، 6-4 شهریور 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

محقق‌نیا، محمدجواد؛ حسینی، سیدحسین و جعفری باقرآبادی، احسان (1391). بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز و بازده صنعت بانکداری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 3(9)، 57-73.

میرزائی، حسین؛ صادقی، حسن؛ اقبالی، معصومه. (1394). بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر نحوه وام‌دهی بانک‌ها (مطالعه موردی بانک‌های سامان و پاسارگاد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.

Audzei, Volha., Brázdik, F. (2018). Exchange rate dynamics and their effect on macroeconomic volatility in selected CEE countries. Economic Systems, 42(4), 584-596.

Abbasi, A., Sideshkari, Kr., Hajizadeh, M. (2015). The impact of deposits interest rates on bank deposits. Masters Thesis, Islamic Azad University [In Persian].

Engle, R.F., Granger, C.W.J. (1987). Cointegration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55, 251-276.

Amiri, H. (2016). Evaluating the performance of selected banks in iran and its relation to interbank and macroeconomic variables. Iranian Journal of Applied Economic Studies , 7(26), 89-114 [In Persian].

Eichler, S., Littk, Helge C.N. (2018). Central bank transparency and the volatility of exchange rates. Journal of International Money and Finance. /doi.org/10.1016/j.jimonfin.2018.07.006.

Fadai, A.R., Matlabizadeh, N., Tabaraki, B., Mirzaei, نوسانات بلند مدت H. (2012). Exchange rate fluctuations with arch and garch model. First International Conference on Econometrics Methods and Applications, 4-6 September 2012, Islamic Azad University, Sanandaj Branch [In Persian].

Gunther, S.(2010). Exchange rate volatility and growth in small open economics at the EMU periphery. European Monetary Union (EMU), 2010.773.

Ranjbar Falah, MR., Biyabani, J., Mirzaeian, T. (2011). Assessment of macro variables affecting the volume and composition of bank deposits (Mellat Bank Case Study 2001-2008). M.Sc., Payame Noor University of Iran [In Persian].

Kim, S-J., Kortian, T., Sheen, J. (2000). Central bank intervention and exchange rate volatility -Australian evidence. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 10(210), 381–405.

kusum, W.K., Suhaslketkar.N. (1992). Bank nationalization financialsavings and economic development a case study of India. The Journal of Developing Areas, 27 ,October 1992.

Mohagheghnia, M.J., Hosseini, S.H., Jafari Bagherabadi, E. (2012). Investigating the relationship between exchange rate fluctuations and banking industry returns. Experimental Accounting Research, 3(9), 57-73 [In Persian].

Mirzaei, H., Sadeghi, H., Eghbali, M. (2015). Investigating the impact of exchange rate fluctuations on bank lending (Case study of saman and pasargad banks). M.Sc. Thesis, Payame Noor University [In Persian].

Marins, J., Terra Moura, J., Vicente, V.M. (2017). Do the central bank actions reduce interest rate volatility? Economic Modelling, 65(2017), 129–137.

Mirdala, R. (2012). Macroeconomic Aspect of Real Exchange Rate Volatility in the Central European Countries. Munich Personal Repec Archive. 40910.

Monokrousos and Thomakos. (2011). A Technical study on the determinants and outlook of private sector deposits in the Greek banking system. Eurobank Research, VI, 8.

Ling et al. (2014) The influence of foreign exchange rate fluctuations on the financial performance of commercial banks listed at the nairobi securities exchange. British Journal of Marketing Studies, 4(3), 1-11.

Pesaran, M.H., Shin, Y. (1995). An Autoregressive Distributed Lag Modeling Approach to Cointegration Analysis. Cambridge Working Papers, 9514.

Pesaran, M. H., Shin Y., Smith, R.I. (2001) Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.

Subair, K., Salihu, O.M. (2010). Exchange rate Volatility and the Stock Market: The Nigerian Experience. www.aabri.com/OC2010 Manuscrics/oc10113.

Suri, Al. (2016). Advanced Econometrics (Volume 2): With Eviews & Stata Application. Tehran: Ney Publications [In Persian].

Tehranchian, A.M., Racial, R., Salehi, M. (2012). Inflation, economic growth, and bank deposits. Master Thesis, Allameh Hadith Nouri Institute of Higher Education [In Persian].

Zamani, Z., Jannati, A., Ghorbani, M. (2015), The effect of exchange rate fluctuations on the performance of the iranian banking system. Financial Studies and Islamic Banking, 4(8), 81-104 [In Persian].

اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

اگر اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس را رعایت کنید، با دید طولانی مدتی که به خرید سهام در بورس دارید، مطمئنا سود مناسبی کسب خواهید کرد، البته این که چقدر سود به دست می آورید، به عوامل بسیاری مانند مدت زمان سرمایه گذاری، وضعیت بازار در زمان سرمایه گذاری، وضعیت سوددهی بازارهای موازی، اقتصاد کشور و … بستگی دارد ولی شما کاری که می توانید انجام دهید این است که اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس را مد نظر قرار دهید و سهام های ارزشمند و مناسب را با دیدی بلندمدت خریداری کنید تا نه درگیر نوسانات و هیجانات بازار شوید، نه از سودهای بازار در زمان رونق جا بمانید. بنابراین اگر دوست دارید اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس را به صورت رایگان و یکجا یاد بگیرید، این مطلب از کد بورسی برای شما نوشته شده است.

اصول سرمایه گذاری بلند مدت در نوسانات بلند مدت بورس

کارشناسان بورس در بیشتر مواقع به افراد این توصیه را دارند که با دید بلند مدت در بورس سرمایه گذاری نمایند و نوسانات کوتاه مدت در بورس را در نظر نگیرند. بیشتر افرادی که با دید دراز مدت در بورس سرمایه گذاری می کنند، بازدهی مناسبی نیز کسب خواهند کرد مگر این که در انتخاب سهام مناسب دچار اشتباه شده باشند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از نوسانات بلند مدت طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

انتخاب سهام مناسب و سرمایه گذاری دراز مدت در بورس می تواند سود بسیار بالایی به همراه داشته باشد، البته اگر طبق اصول آن انجام شود. سرمایه گذاری بلند مدت اصولی دارد در ادامه به بررسی ۷ اصل سرمایه گذاری بلند مدت در بورس پرداخته ایم و در ادامه نیز نکاتی را در این خصوص خدمت شما عزیزان بیان کرده ایم تا دید بسیاری خوبی درباره سرمایه گذاری بلندمدت در بورس پیدا کنید؛

اصل ۱ : اولین و شاید مهم ترین اصل این است که حتی در بهترین شرایط امکان دارد به علت عدم دسترسی به اطلاعات نهان شرکت، قیمت سهم خریداری شده با کاهش روبرو شود و یا از ارزش آن کم شود، لذا چنانچه شخص سرمایه گذار برنامه ریزی کوتاه مدتی برای خود در نظر گرفته باشد، امکان دارد در چنین شرایطی، چاره ای جز خروج از بازار نداشته باشد و این یعنی بدترین ضربه به بازار بورس و حتی خود شخص چه از نظر مسائل مالی و چه از نظر اثرات روانی، چرا که در این شرایط سرمایه گذار به علت اثرات مخرب روانی تصمیماتی عجولانه و نادرست اتخاذ می کند و نهایتا نتیجه خوبی برایش به ارمغان نخواهد آمد، البته این نکته را نیز نباید از یاد برد که وقتی مطابق با بررسی های نسبتا دقیق اقدامی انجام می دهیم و با کاهش ارزش سرمایه روبرو می شویم، بهتر است به جای غصه خوردن، رفتارمان را تحلیل نماییم و سنجیده عمل کنیم.

لذا برنامه ریزی بلندمدت تنش های ناشی از کاهش ارزش سرمایه در کوتاه مدت را تا حدود بسیار زیادی کاهش خواهد داد و فرد سرمایه گذار با آسودگی خاطر منتظر آینده می ماند و در مقاطع کوتاه مدت ضرورتی برای نقد کردن سرمایه خود نخواهد دید. البته در نظر داشته باشید که این توضیحات با فرض انتخاب سهامی با ارزش ذاتی و گذشته مطلوب است که در ادامه و توضیحات مربوط به نکاتی در مورد انتخاب سهم به آن می پردازیم.

اصل ۲ : بنابر اصل اول، به صورت معمول زمانی که تصمیم بلند مدت اتخاذ می شود سهام با ارزش افزوده مناسبی که در گذشته کسب کرده اند انتخاب می شود و اغلب تغییرات احتمالی و موقتی در بورس بر روی این گونه شرکت ها اثر مخربی ندارد و به سادگی آسیب پذیر نیستند و در بلندمدت دوباره شرایط بهبود را حتی اگر صدمه دیده باشند خواهیم دید، البته باید در نظر داشته باشید که در برخی موارد نیز به این صورت نخواهد بود.

این طور فرض کنید روی سهامی برای کوتاه مدت سرمایه گذاری کرده اید و این سرمایه گذاری تنها با توجه به بازدهی قابل توجه روزانه تصمیم گیری شود و به خاطر این که این داستان همچنان ادامه دارد، تصمیمی برای فروش به موقع نگیرید، چرا که بر اساس ارزش ذاتی و یا واقعی انتخاب انجام نشده است، لذا چنانچه اوضاع تغییر کند و روند کاهشی ارزش سهم شروع شود تا جایی که حتی امکان نقد کردن آن وجود نداشته باشد، ادامه داستان مشخص است و این بدترین حالت برای سرمایه گذاری به حساب می آید.

اصل ۳ : وقتی شرکت هایی با دید بلندمدت انتخاب می کنید، بدین معنی است که قبول دارید تصمیم دیگری برای پولتان ندارید، حال شرایطی به وجود می آید که در میان مدت و یا کوتاه مدت می توانید با سود مناسبی از بازار خارج شوید و با راحتی برای فروش اقدام کنید، لذا می توان برنامه ریزی طولانی مدت ار مد نظر قرار داد و با اطمینان خاطر و ریسک کمتر حتی در کوتاه مدت از بازار خروج زد. بنابراین همواره با دید طولانی مدت برنامه ریزی داشته باشید و نوسانات بلند مدت در صورت لزوم در کوتاه مدت تصمیم به فروش بگیرید.

سرمایه گذاری دراز مدت در بورس

اصل ۴ : این موضوع را از خاطر نبرید که در هر معامله ای مبلغی به عنوان مالیات، سازمان و کارگزار کسر خواهد شد، پس چنانچه فکر می کنید برنامه ریزی های کوتاه مدت سود به مراتب بالاتری برای شما به همراه دارد، می توانید تعداد معاملات و درصد های پرداختی را جمع بزنید و با شرایط نگه داشتن سهمی در بلند مدت مورد مقایسه قرار دهید، ولی باید در نظر داشته باشید که در کوتاه مدت درگیری های روزانه به مراتب بالاتر است و این استراتژی نیز ریسک های مخصوص به خود را خواهد داشت و آرامش در این شرایط کم تر است، پس به منظور حصول نتیجه کنترل روند اتفاقات و تصمیمات می تواند مسائل بسیاری را برای سرمایه گذار روشن نماید.

اصل ۵ : جهت گیری بازار به طرف سرمایه های کوتاه مدت موجب خواهد شد تا توجه به شرکت های معتبر که پشتوانه مالی مناسبی دارند کاهش یابد و شرکت هایی که حرفی برای گفتن ندارند به طور مقطعی سودی به دست آورند و بزرگ جلوه داده شوند و از طرف دیگر شرکت های معتبر در کنار این که مجبور می شوند وقت و سرمایه بیشتری برای حمایت در این بازار قرار دهند و از هدف اصلی خود یعنی تامین احتیاجات مردم در بازار کالا و خدمات دور شوند و در نتیجه به صورت ناخواسته سهام آن ها ارزش واقعی خود را از دست دهد و در نهایت به علت جذب نقدینگی در بازار بورس، سایر بازارها نیز تحت تاثیر قرار گرفته و این گونه شرکت ها دو بازار خود را از دست خواهند داد.

نکته دیگری که در این خصوص باید در نظر داشته باشید اینجاست که مدیریت دو بازار اصولا کاری است بسیار سخت و جهت های بازار در هر یک از این دو بر دیگری موثر می باشد. شایان ذکر است که میان شرکت هایی که در کوتاه مدت بازدهی مناسبی به همراه دارند، مطمئنا شرکت های با ارزشی نیز وجود دارد که در هر صورت انتخاب آن ها برای بلند مدت هم سودده می باشد.

اصل ۶ : معمولا ما به این دلیل سهامدار یک شرکت می شویم تا شرکت ها با پشتوانه مالی سرمایه های کوچک به بقا و رشد خود ادامه دهند و شرکت ها نیز همواره سعی می کنند تا سهامداران بیشتری از دو طریق جذب نمایند؛ اول سود حاصل از سرمایه گذاری و دوم ارائه کالا و خدمات مورد پسند مشتری. لذا شرکتی را به منظور سرمایه گذاری انتخاب کنید که در جهت جلب رضایت مشتری تلاش های مضاعفی دارد و چنانچه دیدگاه تان این باشد، مطمئنا سرمایه گذاری بلند مدت معنی واقعی خود را خواهد یافت.

شاید این سئوال به ذهنتان برسد که چنانچه همه بلند مدت سرمایه گذاری نمایند، پس چگونه خرید و نوسانات بلند مدت فروش های روزانه بورس به وجود آید؟ همان گونه که می دانید انجام معامله ناشی از اختلاف سلیقه است و خاتمه یک سرمایه گذاری شروعی برای سرمایه گذاری دیگری است که امکان دارد هر دو در مقطع زمانی خود تصمیم به سرمایه گذاری طولانی مدت داشته اند.

اصل ۷ : هنگامی که اوضاع سیاسی اثرات منفی بر روی بازار بورس می گذارد، به صورت معمول بیش ترین تاثیر را بر سهام هایی که ارزش ذاتی کم تری دارند خواهند گذاشت، لذا باز هم دید دراز مدت موجب می شود که سهام های با ارزش ذاتی بیشتر را انتخاب کنیم و نوسانات موقتی آن ها نگرانی کم تری به همراه دارد.

مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

همان طور که گفتیم نگاه بلند مدت در سرمایه گذاری مزایای بسیاری دارد که در این بخش قصد داریم ۴ مورد از مهم ترین فواید سرمایه گذاری بلند مدت در بورس را برای شما بیان کنیم؛

بهترین سرمایه گذاری بلند مدت

سلب مسئولیت: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز TGJU صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

pastedGraphic.png

به نظر شما بهترین سرمایه گذاری بلندمدت چیست؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ببینیم اهداف بلندمدتمان برای رسید به موفقیت مالی چیست. اهداف بلندمدت به طور کلی در بازه های 5ساله تا 20 ساله تعریف می شوند و اشخاص متناسب با این بازه‌ها تصمیمات کاری و زندگی خود را اتخاذ می کنند؛ به طور مثال خرید خانه و راه اندازی کسب و کار شخصی می‌توانند جزو اهداف سرمایه گذاری بلندمدت شخص باشند.

تصور کنید هدف شما برنامه ریزی برای خرید خانه بوده و در لحظه شرایط خرید برایتان فراهم نیست؛ برای اینکه بهترین گزینه سرمایه گذاری در 10 سال آینده را پیدا کنید باید مواردی همچون «میزان سرمایه»، «تداوم سرمایه گذاری»، «برنامه سرمایه گذاری مستمر»، «متراژ خانه مورد نظر»، «سطح ریسک شخص» و . را نیز برای خود مشخص کنید.

با این اوصاف طبیعی است نوسانات بلند مدت که برای خرید خانه باید در بازاری سرمایه گذاری کنید که طی 10 سال آتی بتواند تورم بخش مسکن را پوشش دهد و بازدهی فراتر از بازار مسکن را نصیب شما کند؛ برای پی بردن به این مهم به سراغ بازارهای سرمایه گذاری رایج و متداول در ایران می رویم تا ببینیم بازدهی این بازارها در دوره‌های 5ساله، 10ساله و 15ساله به چه صورت بوده است.

pastedGraphic_1.png

آنچه مشهود است، شما برای خرید مسکن به بازارهایی توجه می کنید که بازدهی بالاتر از بازدهی بازار مسکن داشته باشد؛ چرا که برنامه شما خرید مسکن است و به احتمال زیاد در شرایط کنونی توان خرید مسکن را ندارید، در نتیجه باید بازارهایی را انتخاب کنید که بازدهی بالاتر از بازار مسکن برای شما فراهم کند و از سوی دیگر بتوانید با سرمایه خرد در آن وارد شوید. طبق آمارها، بازارهای سهام (بورس)، طلا و ارز بازدهی بالاتری از بازار مسکن ایجاد کرده است و بورس با اختلاف معناداری فراتر از همه بازارها بوده است.

بورس در همه دوره‌ها نسبت به بازارهای موازی بازدهی بیشتری داشته و سود بیشتری به سرمایه‌گذاران خود داده است؛ نوسانات بلند مدت لذا برای انتخاب به عنوان بهترین گزینه سرمایه گذاری بلندمدت مناسب است؛ اما باید توجه داشت که این بازار تخصصی است. چنانچه دانش مالی، تخصص، تجربه و زمان کافی برای این بازار ندارید، موفق شدن در این بازار آسان نیست و پیشنهاد می کنیم

از سرمایه گذاری غیر مستقیم به جای سرمایه گذاری مستقیم استفاده کنید.

سرمایه گذاری غیرمستقیم چیست؟

سرمایه گذاری غیر مستقیم به این معنی است که سرمایه خود را به شرکت‎‌های حرفه‌ای و متخصص بازار سرمایه که در زمینه مدیریت دارایی فعال هستند، بسپارید.

شما از طریق سبدگردانی اختصاصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارایی‌تان را تحت مالکیت خودتان در اختیار شرکت های سبدگردان یا مشاوره سرمایه گذاری قرار می دهید و این مجموعه ها تلاش می کنند مناسب ترین بازدهی را نصیب شما کنند.

در چه صندوق هایی سرمایه گذاری کنم؟

برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری شما باید متناسب با سطح ریسک‌پذیری از گروه های صندوق های در سهام، مختلط و بادرآمد ثابت بهترین گزینه را انتخاب کنید. پردازش اطلاعات مالی پارت و موسسه رتبه بندی اعتباری برهان به صورت دوره ای بهترین صندوق های سرمایه گذاری را معرفی می کنند. این رتبه‌بندی و درجه‌بندی با توجه به معیارهایی از جمله عملکرد صندوق، نقدشوندگی، طول عمر و . صورت می‌گیرد و به شما کمک می کنند که متناسب با اهدافتان بهترین سرمایه‌گذاری بلندمدت را داشته باشید.

به طور مثال شما به طور متناوب صندوق‌های آسمان یکم، آسمان آرمانی و آسمان خاورمیانه از مجموعه سبدگردان آسمان را در صدر هر دو مجموعه رتبه بندی و درجه بندی بهترین صندوق سرمایه گذاری مشاهده می کنید؛ بنابراین می‌دانید که سبدگردان آسمان می تواند شما را به اهداف سرمایه گذاری بلندمدتتان برساند. برای اینکه بفهمید کدام صندوق سرمایه گذاری این شرکت مدیریت دارایی برای شما مناسب است، حتما باید افق زمانی سرمایه گذاری و سطح ریسک سرمایه گذاری شما مشخص شود و متناسب با آن اقدام شود. آسمان یکم طی 9 سال 10000 درصد و آسمان خاورمیانه طی 8 سال 3800 درصد، بازدهی کسب کرده است؛ اما اینکه کدام گزینه مناسب شما است می توانید مشاوره رایگان سرمایه‌گذاری از مدیریت دارایی آسمان دریافت کنید تا انتخاب درست و مطمئنی را انجام دهید.

متخصصان سرمایه‌گذاری مدیریت دارایی آسمان متناسب با سطح ریسک پذیری، مبلغ سرمایه گذاری و دوره های سرمایه گذاری به شما در رسیدن به اهداف بلندمتتان کمک می کنند.

بهترین سرمایه گذاری بلند مدت

سلب مسئولیت: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز TGJU صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

pastedGraphic.png

به نظر شما بهترین سرمایه گذاری بلندمدت چیست؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ببینیم اهداف بلندمدتمان برای رسید به موفقیت مالی چیست. اهداف بلندمدت به طور کلی در بازه های 5ساله تا 20 ساله تعریف می شوند و اشخاص متناسب با این بازه‌ها تصمیمات کاری و زندگی خود را اتخاذ می کنند؛ به طور مثال خرید خانه و راه اندازی کسب و کار شخصی می‌توانند جزو اهداف سرمایه گذاری بلندمدت شخص باشند.

تصور کنید هدف شما برنامه ریزی برای خرید خانه بوده و در لحظه شرایط خرید برایتان فراهم نیست؛ برای اینکه بهترین گزینه سرمایه گذاری در 10 سال آینده را پیدا کنید باید مواردی همچون «میزان سرمایه»، «تداوم سرمایه گذاری»، «برنامه سرمایه گذاری مستمر»، «متراژ خانه مورد نظر»، «سطح ریسک شخص» و . را نیز برای خود مشخص کنید.

با این اوصاف طبیعی است که برای خرید خانه باید در بازاری سرمایه گذاری کنید که طی 10 سال آتی بتواند تورم بخش مسکن را پوشش دهد و بازدهی فراتر از بازار مسکن را نصیب شما کند؛ برای پی بردن به این مهم به سراغ بازارهای سرمایه گذاری رایج و متداول در ایران می رویم تا ببینیم بازدهی این بازارها در دوره‌های 5ساله، 10ساله و 15ساله به چه صورت بوده است.

pastedGraphic_1.png

آنچه مشهود است، شما برای خرید مسکن به بازارهایی توجه می کنید که بازدهی بالاتر از بازدهی بازار مسکن داشته باشد؛ چرا که برنامه شما خرید مسکن است و به احتمال زیاد در شرایط کنونی توان خرید مسکن را ندارید، در نتیجه باید بازارهایی را انتخاب کنید که بازدهی بالاتر از بازار مسکن برای شما فراهم کند و از سوی دیگر بتوانید با سرمایه خرد در آن وارد شوید. طبق آمارها، بازارهای سهام (بورس)، طلا و ارز بازدهی بالاتری از بازار مسکن ایجاد کرده است و بورس با اختلاف معناداری فراتر از همه بازارها بوده است.

بورس در همه دوره‌ها نسبت به بازارهای موازی بازدهی بیشتری داشته و سود بیشتری به سرمایه‌گذاران خود داده است؛ لذا برای انتخاب به عنوان بهترین گزینه سرمایه گذاری بلندمدت مناسب است؛ اما باید توجه داشت که این بازار تخصصی است. چنانچه دانش مالی، تخصص، تجربه و زمان کافی برای این بازار ندارید، موفق شدن در این بازار آسان نیست و پیشنهاد می کنیم

از سرمایه گذاری غیر مستقیم به جای سرمایه گذاری مستقیم استفاده کنید.

سرمایه گذاری غیرمستقیم چیست؟

سرمایه گذاری غیر مستقیم به این معنی است که سرمایه خود را به شرکت‎‌های حرفه‌ای و متخصص بازار سرمایه که در زمینه مدیریت دارایی فعال هستند، بسپارید.

شما از طریق سبدگردانی اختصاصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارایی‌تان را تحت نوسانات بلند مدت مالکیت خودتان در اختیار شرکت های سبدگردان یا مشاوره سرمایه گذاری قرار می دهید و این مجموعه ها تلاش می کنند مناسب ترین بازدهی را نصیب شما کنند.

در چه صندوق هایی سرمایه گذاری کنم؟

برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری شما باید متناسب با سطح ریسک‌پذیری از گروه های صندوق های در سهام، مختلط و بادرآمد ثابت بهترین گزینه را انتخاب کنید. پردازش اطلاعات مالی پارت و موسسه رتبه بندی اعتباری برهان به صورت دوره ای بهترین صندوق های سرمایه گذاری را معرفی می کنند. این رتبه‌بندی و درجه‌بندی با توجه به معیارهایی نوسانات بلند مدت از جمله عملکرد صندوق، نقدشوندگی، طول عمر و . صورت می‌گیرد و به شما کمک می کنند که متناسب با اهدافتان بهترین سرمایه‌گذاری بلندمدت را داشته باشید.

به طور مثال شما به طور متناوب صندوق‌های آسمان یکم، آسمان آرمانی و آسمان خاورمیانه از مجموعه سبدگردان آسمان را در صدر هر دو مجموعه رتبه بندی و درجه بندی بهترین صندوق سرمایه گذاری مشاهده می کنید؛ بنابراین می‌دانید که سبدگردان آسمان می تواند شما را به اهداف سرمایه گذاری بلندمدتتان برساند. برای اینکه بفهمید کدام صندوق سرمایه گذاری این شرکت مدیریت دارایی برای شما نوسانات بلند مدت مناسب است، حتما باید افق زمانی سرمایه گذاری و سطح ریسک سرمایه گذاری شما مشخص شود و متناسب با آن اقدام شود. آسمان یکم طی 9 سال 10000 درصد و آسمان خاورمیانه طی 8 سال 3800 درصد، بازدهی کسب کرده است؛ اما اینکه کدام گزینه مناسب شما است می توانید مشاوره رایگان سرمایه‌گذاری از مدیریت دارایی آسمان دریافت کنید تا انتخاب درست و مطمئنی را انجام دهید.

متخصصان سرمایه‌گذاری مدیریت دارایی آسمان متناسب با سطح ریسک پذیری، مبلغ سرمایه گذاری و دوره های سرمایه گذاری به شما در رسیدن به اهداف بلندمتتان نوسانات بلند مدت کمک می کنند.

روحانی: نوسانات ارز بلند مدت نخواهد بود/ قیمت ارز باید پایین می‎آید/۳/

خبر آنلاین : رئیس‌جمهور گفت: درآمد ارزی از مخارج ارزی بیشتر است و درآمد ارزی سال آینده نیز بیشتر از امسال خواهد بود.

حجت الاسلام حسن روحانی امشب در بخش دیگر گفت‎وگوی خود با مردم از طریق رسانه ملی در پاسخ به این سئوال که چرا عکس و فیلمی از حضور شما در جمع مردم زلزله زده کرمانشاه منتشر نشد؟ گفت: باید منتشر می شد چون عکاس و خبرنگار آنجا بود. من به درون جمعیت رفتم و با مردم حرف زدم. عکس هم گرفتند.

وی در پاسخ به این سوال که «بیشتر انتقاد دولت دوازدهم به پروژه های مسکن مهر بود، اما منتقدان می گویند احیای بافت فرسوده همین دولت نیز پیوست فرهنگی ندارد، پس نتیجه اش مثل مسکن مهر خواهد بود!» اظهار کرد: مسکن مهر بیرون شهر ساخته شد و امکانات برق، آب، گاز، تلفن، جاده، مسجد، مدرسه و سایر خدمات را نداشت و باید برای آن ایجاد می شد.

رئیس جمهور از تلاش وزارت راه وشهرسازی برای تکمیل مسکن مهر سخن گفت و افزود: ساختن «قوطی» به نام مسکن، نامش سرپناه موقت است نه مسکن! اما در بافت فرسوده مردم زندگی می کردند، برق، آب، گاز، مسجد، مدرسه، درمانگاه و سایر خدمات آنجا وجود دارد. در بافت های فرسوه خانه ها در کوچه های باریک هستند و هنگام آتش سوزی یا امدادرسانی دسترسی به آنجا وجود ندارد، در احیای بافت فرسوده، این خانه ها تخریب می شوند اما از لحاظ فرهنگی و محله ای نمی گذاریم شرایط به هم بخورد.

وی درباره درد دل ساکنان مسکن مهر و گلایه شان از نبود خدمات، گفت: کاری شروع شد، دولت متعهد به انجام این خدمات است که تا پایان امسال، پرونده مسکن مهر بسته شود. برق رسانی و احداث جاده انجام شد. ولو اشکالاتی به این طرح داریم اما خدمات رسانی نیز انجام می شود.

رییس جمهور درباره نگرانی و دغدغه مردم از بالا رفتن قیمت ارز نیز اظهار کرد: وعده دولت به مردم این است که ارز مورد نیاز را تأمین می کند، خوشبختانه درآمد ارزی کشور بیشتر از مخارج ارزی است. تا پایان امسال ۹۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و غیر نفتی داریم و مخارج اعم از واردات، خدمات، حتی قاچاق و هزینه هایی که نباید شود، حدود ۷۰-۷۵ میلیارد خواهد بود. بنابراین درآمد ارزی بیشتر از مخارج است.

وی درباره عزم جدی دولت برای مبارزه با قاچاق گفت: دولت یازدهم میزان قاچاق را از ۲۰ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار رساند، البته ۱ میلیارد دلار قاچاق هم زیاد است. برای مبارزه با قاچاق باید کارهای مختلفی انجام شود. البته شاید کسی بگوید بخشی از اینها قاچاق نیست، مثلا مسافری ارز حمل کند یا از مناطق آزاد کالایی بیاید، اما باید با قاچاق مبارزه کرد. در چهار سال گذشته اقدامات خوبی انجام شده، باید این راه را ادامه دهیم تا جلوی قاچاق را بگیریم.

روحانی یادآور شد: بحث اصلی درباره ارز بود. در مجموع درآمد ارزی از مخارج ارزی بیشتر است و درآمد ارزی سال آینده نیز بیشتر از امسال خواهد بود.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا قیمت دلار ۴۷۵۰ هزار تومان است؟، بیان کرد: قیمت دلار خیلی کمتر از این است، باید پایین تر بیاید. این کاری است که باید بانک مرکزی انجام دهد. ما اشکالاتی برای توزیع دلار داریم، هیچ جای دنیا مردم به خیابان نمی روند اسکناس بگیرند، نیازها از طریق سیستم بانکی انجام می شود.

رئیس جمهور گفت: اشکالات دوران تحریم بخشی رفع و بخشی باقی مانده، مثلا ارتباطات با بانک های منطقه و جهان به حد ایده آل نرسیده است. الان بانک مرکزی در توزیع ارز در زحمت است، ما به مردم می گوییم کلیه نیازمندی های ارزی کشور، صادرکنندگان و خدمات را تأمین می کنیم. نوسانات ارز بلند مدت نخواهد بود. مقامات بانک مرکزی دارند تلاش می کنند. ما کمبود منابع ارزی نداریم وضع منابع ارزی خوب است و در آینده بهتر خواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.